Dienstleistungen - 327242-2019

12/07/2019    S133    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Услуги по почистване на улици от сняг

2019/S 133-327242

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Родопи
Национален регистрационен номер: 000472200
Пощенски адрес: ул. „Софроний Врачански“ № 1а
Град: Пловдив
код NUTS: BG42
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Отдел Правен
Електронна поща: municipality_rodopi@abv.bg
Телефон: +359 32604-102
Факс: +359 32638-289

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.rodopi-bg.org/

Адрес на профила на купувача: http://oa.rodopi-bg.org/procurement/list/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://oa.rodopi-bg.org/procurement/view/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671/a9f0c548-9c4e-4ff2-ad7e-8a6d1ff34c58
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Родопи, област Пловдив

II.1.2)Основен CPV код
90620000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. То се изразява в снегозащита на пътища, събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа, снегопочистване и разпръскване на минерални материали — опесъчаване, или на химически вещества за стопяване на снега и леда. Предвижда се зимно почистване и поддържане на на IV-класната пътна мрежа на територията на Община Родопи, по посочените в документацията списъци, представляващи Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от документацията и е за 3 зимни сезона — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 975 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90620000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG42
Основно място на изпълнение:

Предвижда се зимно почистване и поддържане на на IV-класната пътна мрежа по посочени в документацията списъци на територията на Община Родопи, представляващи Приложение № 1 и Приложение № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставянето на услугите, предмет на обществената поръчка, обхваща четвъртокласна общинска пътна мрежа, както следва:

Предоставянето на услугите, предмет на обществената поръчка, обхваща четвъртокласна общинска пътна мрежа, както следва:

А. Общинска пътна мрежа, утвърдена с Решение № 236 от 13.4.2007 г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища, индивидуализирана в Приложение 1, неразделна част от документацията, а именно:PDV1190 / I — 8 / Пловдив — граница общ. (Пловдив — Родопи) — Ягодово — граница общ. (Родопи — Садово) — Катуница — Болярци — граница общ. (Садово — Асеновград) — Избеглии / PDV1011 / — 5,200 км; PDV1251 / III — 8602, Пловдив — Брестовица / Злати трап — жп гара Каблешково — Оризари/ I — 8 / —4,280 км; PDV1252/ I — 8, Пазарджик — Пловдив / — Цалапица / III — 8005 / 2,495 км; PDV1253/ II — 86, Пловдив — Асеновград / — Крумово — жп гара Крумово — Ягодово / PDV1190 / — 7,200 км; PDV1255/ II — 86, Пловдив, кв. Коматево — п.к. Белащица / — Марково — граница общ. (Родопи — Куклен) — Гълъбово / III — 8604 / —7,070 км; PDV1322/ III — 375, Ново село — Пловдив / Йоаким Груево — граница общ. (Стамболийски — Родопи) — Брестовица / III — 8602 / — 3,840 км; PDV1323/ III — 866 / Стамболийски — Йоаким Груево — граница общ. (Стамболийски —Перущица) — Перущица — граница общ. (Перущица — Родопи) — Скобелево — Чурен —13,100 км; PDV2250 / III — 8602, Златитрап — Перущица / Брестовица — Първенец — Марково / PDV1255 / —12,200 км; PDV2254/ III — 8606, Пловдив — Брестник / — граница общ. (Родопи — Куклен) — Куклен/III — 8606 / —2,200 км; PDV2256/ III — 862, Първенец — Лилково / Храбрино — Извор — 4,750 км; PDV2258 / III — 862, Първенец — Лилково / — Бойково — 4,950 км; PDV3257/ III — 862, Първенец — Лилково / — Дедово — 9,015 км; PDV3259 / III — 862, Първенец — Лилково / — Ситово — 3,400 км;

Б. Общинска пътна мрежа извън утвърдения с Решение № 236 от 13.4.2007 г. на МС списък на общинските пътища, индивидуализирана в Приложение 2, неразделна част от документацията, а именно: МП 86205 — обходен път с. Белащица — 4,020 км; МП 86205 — обходен път с. Марково —3,700 км; пътен участък с. Марково — Стоково тържище с. Първенец —2,250 км; пътен участък с. Дедово — х. Равнища — 2,700 км.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 975 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителя не поставя изисквания за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Т1. Изпълнена, идентична или сходна с предмета на поръчката улуга, през последните 3 год. считано от датата на подаване на офертата, на обща стойност не по-малка 325 000 BGN без ДДС. По т.1 Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „В“, „Технически и професионални способности“, от ЕЕДОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа следното: стойностите, датите и получателите.

Избраният изпълнител представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателства за извършената услуга (Образец към документацията). Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът“ се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнени услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

Т.2. Да разполага с технически изправно оборудване (моторни превозни средства) за изпълнение на поръчката в минимално изискуем вид и брой. По т.2. Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „В“, „Технически и професионални способности“, от ЕЕДОП — следва да се попълни информация за вид МПС (вид, марка и модел), държавен контролен номер (регистрационен номер), собственик на МПС, описание на техническите характеристики на МПС и специализираното за изпълнение на предмета на поръчката оборудване, с което същите са снабдени. Избраният изпълнител представя декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си. Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнението на критерия за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Т.1 Участникът следва да има опит да предоставя услугата, обект на поръчката, като да е изпълнил минимум една услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка през последните 3 години от датата на подаване на офертата. Идентични или сходни с предмета на обществената поръчка са услугите свързани със „зимно почистване и поддръжка на пътища/улици‘‘. Услугите трябва да са приключили и приети от съответния възложител преди датата на подаване на офертата от участника.

Т.2 Участникът задължително трябва да разполага с технически изправно оборудване (моторни превозни средства) за изпълнение на поръчката в минимално изискуем вид и брой, както следва:

1. Трактори със снегоринни уредби — минимум 2 броя.;

2. Автомобили с повишена проходимост — със снегорини уредби, пясъкоразпръсквач и лугоразпръсквач — минимум 6 броя.;

3. Колесен комбиниран багер — минимум 2 броя.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Уч-ци могат да бъдат всички български или чуждестранни ФЛ или ЮЛ, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта на поръчката, съгласно закон-ото на държавата, в която то е установено, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените изисквания от възложителя в наст. док-ция и обявление за общест. поръчка. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на ЮЛ в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно ЮЛ. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/08/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/08/2019
Местно време: 11:30
Място:

Административната сграда на Община Родопи, намираща се в гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ №1а.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранция за изпълнение е сума в размер на 1 % (един на сто) от прогнозната стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Родопи,

— банкова гаранция;

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция и в застраховката изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, тя трябва да безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от Община Родопи, да е със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора; банката гарант да се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Родопи, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава поетапно гаранцията след всеки оперативен зимен сезон при условията, посочени в договора. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Начин на плащане: възложителят заплаща на изпълнителя стойността на изпълнените услуги ежемесечно в срок до 15-то число на календарния месец следващ месеца, за който се дължи възнаграждение. Всяко плащане по този договор се извършва след представяне на следните документи: фактура, отговаряща на изискванията на ЗСч и двустранно подписан Протокол за действително извършените през съответния календарен месец вид работи, съгласно Приложение към договора. Възложителят или упълномощените от него лица, могат да откажат подписването на протокола за действително извършените през съответния месец работи, ако се констатира неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя. Възложителят не дължи възнграждение за календарен месец, през който изпълнителят не е престирал услугите, предмет на договора.

3. Основания за отстраняване: възложителят ще отстрани от участие в процедурата:

1. За които са налице основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;

2. За които са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

3. Които не отговарят на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в тази документация;

4. Които са представили оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

5. Които не са представили в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—ал. 5 от ЗОП;

6. Които, след покана от възложителя и в определения в нея срок, не удължат срока на валидност на офертата си;

7. Които са подали заявление за участие, което не отговаря на условията за представяне, вкл. за форма, начин и срок;

8. Които са предложили по-високи от определената максимална стойност на поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки жалба може да се подава е 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решение за откриване на процедурата.

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/07/2019