Dienstleistungen - 327314-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Technische Computerunterstützung

2019/S 133-327314

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Nationale Identifikationsnummer: 16517187
Postanschrift: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030161
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristina Gavrilă, Dumitra Mihăilă, Mihaela Stănescu
E-Mail: investitii@apia.org.ro, cristina.gavrila@apia.org.ro, dumitra.mihaila@apia.org.ro, mihaela.stanescu@apia.org.ro
Telefon: +40 213054976/ +40 213054835/ +40 213054977

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.apia.org.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Europäische Institution/Agentur oder internationale Organisation
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de actualizare licențe Oracle, mentenanță hardware și asistență tehnică de suport „Software Oracle Data Base Support”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16517187_2019_PAAD1053978 (16517187-2019-11)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72611000 Technische Computerunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură lansează prezenta procedură de licitație deschisă pentru încheierea unui contract pentru o perioada de derulare a contractului de 2 luni în perioada 1.11.2019-31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2020 (1.1.2020-30.4.2020). In cadrul contractului vor fi prestate urmatoarele categorii de servicii:

Categoria 1: Servicii de asistenta de actualizare licente Oracle pentru perioada 1.3.2018-31.10.2019.

Categoria 2: Servicii de mentenanta hardware pentru produsele Oracle, Exadata X2-2 half rack.

Categoria 3: Servicii de suport tehnic pentru produsele Oracle.

Durata Contractului de la 1.11.2019 până la 31.12.2019 cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni doar pentru cele 2 categorii de servicii respectiv Categoria 2 si Categoria 3.

Valoarea maximă estimată pentru prezenta achiziție publică este de: 4 490 756,06 RON fără TVA, valoare care include și optiunea de s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 490 756.06 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Serviciile vor fi prestate la sediul autoritatii contractante si la sediul prestatorului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se solicit prest de „Serv de actualiz licențe ORACLE, menten hard și asistenta tehnica de suport «Soft Oracle Data Base Support»”, în conform cu cerinţ din Caiet de sarcini. Pt aducerea la zi a serv de actualiz cuprinz toate dezvolt (versiuni, patch-uri, bug fixes, informatii din Knowledge base) dezvolt in per de cand a interupt suportul si pana la semnarea unui contract ferm cat si pt pastrarea in conditii de funct a sistemului de licente Oracle si pt pastrarea in cond de funct a echip Exadata X2-2 pe care ruleaza licentele Oracle propunem achiz de serv de actualiz si intretin conform necesit identificate în 3 categ:

Categ. 1: Serv de asistenta tehnica de actualizare pt produs Oracle – pt interv 1.3.2018-31.10.2019:

— Oracle Partitioning-Processor Perpetual – 16 buc.,

— Oracle Database Enterprise Edition-Processor Perpetual – 8 buc.,

— Oracle Real Application Clusters-Processor Perpetual – 16 buc.,

— Oracle Database Enterprise Edition-Processor Perpetual – 24 buc.,

— Oracle Real Application Clusters-Processor Perpetual – 24 buc.,

— Oracle Partitioning-Processor Perpetual – 24 buc.,

— Oracle Database Enterprise Edition-Processor Perpetual – 3 buc.,

— Internet Application Server Java Edition-Processor Perpetual – 6 buc.,

— Oracle Internet Developer Suite-Named User Plus Perpetual – 1 buc.,

— Exadata Storage Server Software-Disk Drive Perpetual – 84 buc.,

— Oracle Diagnostics Pack-Processor Perpetual – 24 buc.,

— Oracle Tuning Pack-Processor Perpetual – 24 buc.,

— Oracle Data Integrator Enterprise Edition-Processor Perpetual – 12 buc.

Categ. 2: Serv de menten hard pt produs Oracle, Exadata X2-2 half rack-Serverbaze de date pt:

— subsistemuI ACS, subsist de Gestiune Financiar-Contabila,

— echipament Exadata X2-2 half rack – capacitate: 4x Server Baza Date (2 x Six-Core Intel®Xeon® X5675 Processors (3,06 GHz);

7x Exadata Storage Servers X2-2 with 12 x 600 GB 15,000 rpm HDD cu sistem de operare: Oracle Linux.

– Categ. 3: Serv de suport tehnic pt produs Oracle pt aceleasi tip si cantit de licente enumer la Categ. 1.

Durata Contract de la 1.11.2019 până la 31.12.2019 cu posibil de prelun cu 4 luni pt cele 2 categ de serv., respect Categ. 2 si Categ. 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: P2 / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: P1 / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Descrierea obțiunilor:

— Contractul poate fi prelungit cu maxim 4 luni dupa data de 31.12.2019, conform art. 165 din HG nr. 395/2016, valoarea estimată a contractului pentru perioada de prelungire este de 581 572,00 RON fără TVA.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertantii, terții sustinători și subcontractanții nu trebuie să se regaseasca în situatiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Completarea și prezentarea acestor declarații de către participantul la procedura se va realiza indiferent de calitatea în care acesta participă (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător).

Referitor la Certificatele fiscale, autoritatea contractanta va ține cont și de prevederile art. 166 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Odata cu DUAE, se va depune, dupa caz si angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul, DUAE prezentat de terțul/terții susținător (i) va include toate informațiile privind situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și informațiile privind capacitatea care prezintă relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare.

Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile privind situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile privind situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;

2) Ofertanții, terții susținător [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Experiența similară: Lista principalelor servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, prestate în ultimii 3 ani, calculați prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați). Din listă trebuie să rezulte că ofertantul a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei achiziții în valoare cumulată de cel puțin 300 000,00 RON fără TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte (se cumuleaza valoarea serviciilor prestate și nu valoarea contractelor). Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente acestei cerinte. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi orice documente din care sa rezulte informatiile solicitate, cum ar fi:

— copii ale contractelor prin care se probează experienta similara solicitata, prin care să se facă dovada că au fost prestate servicii similare de complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului. Din contractele prezentate trebuie sa reiasa identitatea partilor, serviciile prestate, valoarea contractului, perioada de desfășurare,

— pentru contractele care probeaza experienta similara, documente constatatoare/recomandari/procese-verbale de recepție emise de beneficiarul serviciilor prestate privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. Prin stabilirea criteriilor de calificare s-a urmărit să se asigure ca serviciile să fie realizat de acei ofertanți care au capacitatea juridică de desfășurare a acestei activități, au cunoștințe și experiență profesională relevantă similar. În aceste condiții, se consideră că toți ofertanții care vor respecta criteriile de calificare vor putea furniza serviciile solicitate. Se solicită îndeplinirea acestor cerințe de experiență similară pentru ca autoritatea contractantă să aibă garanția că operatorul economic care va fi declarant câștigător a mai derulat contracte de servicii similare cu activitățile solicitate prin caietul de sarcini și pentru a ne asigura că acest ofertant cunoaște și a aplicat toate normele apărute privind aceste activități. Prin aceste cerințe autoritatea contractantă se asigură că serviciile vor fi executate în termenul stabilit. Considerăm că pentru asigurarea eficientizării muncii depuse, atât la nivelul performanțelor, cât și al productivității, în termeni de timp și, implicit, de costuri, este necesară îndeplinirea cerințelor minime privind experiența similară de specialitate, așa cum este aceasta specificată. Această cerință este solicitată pentru a avea garanția că ofertantul a mai derulat contracte de prestări de servicii similare și are experiența necesară finalizării în bune condiții a unui asemenea proiect, la un standard de calitate corespunzător, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 alin. (1) și (2).

Proportia de subcontractare Asociaţi şi subcontractanţi Daca este cazul, se va completa DUAE de către oper economici particip la procedura de atrib cu inform aferente acestei cerințe.

(a) Pt asociati: odata cu depun DUAE se va prezent si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertant declarat castigator la solicitarea AC,

(b) Pt subcontractanti: odata cu depun DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertant declarat castigator la solicitarea AC. Acordul de asociere si acordul de subcontractare vor contine inform privind partea de contract care se realizeaza sau subcontracteaza, liderul asocierii, precum si conditiile de particip si de plata pt. fiecare ofertant/subcontractant, în functie de calitatea în care particip la asociere. În cazul în care ofertant intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractant pe a căror capacități ofertant/candidat se bazează pt demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp și angajamentul ferm. În cazul în care ofertant utilizeaza capacitatile subcontractantului pt a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pt fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pt partea propusa pt subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrării în motivele de excludere.Operat economici, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. AC poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

Notă: AC va accepta la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor formularul DUAE, constând într-o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 și 167,

(b) îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; c) dacă este cazul, îndeplinește criteriile de selecție stabilite de AC în conformit cu prevederile prezentei legi, conform art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.Înainte de atrib contractului de achiziție publică, AC va solicita ofertant clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calific și selecție, în conform cu inform din DUAE. AC poate invita candidat/ofertant să completeze sau să clarifice document de calificare solicitate.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de îndeplinire: La nivelul DUAE trebuie precizate informații după cum urmează: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.

Cerinta va fi indeplinita prin completarea DUAE, conform art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În conformitate cu precizările de mai sus.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Oferta care va fi declarată câștigătoare este oferta care va obține cel mai mare punctaj total din clasamentul ofertelor intocmit prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

2) Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SICAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);

3) Ofertantii vor indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba;

4) În vederea completării DUAE operatorii economici vor utiliza prevederile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5.1.2016 conform HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare;

5) Operatorii economici pot solicita clarificări cu un număr de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va elabora și posta în SICAP răspunsul la toate solicitările de clarificări depuse în termenul de mai sus, în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Serviciul Achiziții
Postanschrift: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030161
Land: Rumänien
E-Mail: investitii@apia.org.ro
Telefon: +40 213054977/+40 213054835/+40 213054976

Internet-Adresse: www.apia.org.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019