Dienstleistungen - 327333-2019

12/07/2019    S133    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Iwanowice: Abholung von Siedlungsabfällen

2019/S 133-327333

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Urząd Gminy Iwanowice
Iwanowice Włościańskie 99
Iwanowice
32-095
Polen
Kontaktstelle(n): Monika Kurkiewicz
Telefon: +48 123884003
E-Mail: inwestycje@iwanowice.pl
Fax: +48 123884030
NUTS-Code: PL214

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://iwanowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.iwanowice.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Iwanowice

Referenznummer der Bekanntmachung: IGKR.271.2.17.2019.MK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu każdej ilości odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (stale i sezonowo) z terenu Gminy Iwanowice oraz prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (o pojemności 120 l, 240 l, 1 100 l), Wykonawca powinien udostępnić właścicielom nieruchomości w cenie świadczonej usługi, na czas wykonywania usługi. Obowiązkiem Wykonawcy jest również dostarczenie w cenie świadczonej usługi, kolorowych worków na odpady segregowane bez ograniczeń ilościowych zgodnie z przedmiotem zamówienia. Na terenie gminy obowiązywać będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (stale lub sezonowo) w tym:

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

B) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca

a) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach;

b) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

c) posiada umowy z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwą dla regionu zachodniego zgodnie z uchwałą nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2.7.2012 roku, ze zm. uchwała Nr XIII/201/15 z dnia 28.9.2015 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortownia odpadów komunalnych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

Ad 2. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał odbioru i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 2 000 Mg lub 10 000 m3. Wymagana ilość powinna być odebrana i wywieziona w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – załącznik nr 6

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

Ad. 3. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje sprzętem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów tj. co najmniej:

— pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, lub samochód typu hakowiec z kontenerem– ilość 1 szt.,

— pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych – ilość 3 szt.,

— pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka) o masie całkowitej powyżej 3,5 t – ilość 2 szt.,

— pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka) o masie całkowitej do 3,5 t lub śmieciarka małogabarytowa, umożliwiającymi realizację umowy na obszarach o utrudnionym dostępie – ilość 2 szt.,

— samochód dostosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych – ilość 2 szt.,

— kontenery KP7 i KP10 na odpady budowlane – ilość po 2 szt. każdego rodzaju,

— system monitorowania w postaci zapisu kamerą znajdującą się na samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości lub dysponuje aparatem fotograficznym z których musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązków segregacji odpadów.

Wszystkie pojazdy świadczące usługi dla Zamawiającego muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych oraz udostępnienie Zamawiającemu dostępu do portalu internetowego umożliwiającego kontrolę trasy przejazdu pojazdów świadczących usługi dla Zamawiającego.

Wykonawca dołączy do oferty wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony poprzez posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000 PLN (słownie: pięćset tys. złotych),

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

17.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

17.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587702
E-Mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019