Dienstleistungen - 327753-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2019/S 133-327753

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Strzegomska 6
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 53-611
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Juraszek-Ciupa
E-Mail: marta.juraszek@mops.pl
Telefon: +48 717822397
Fax: +48 717822405

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.mops.wroclaw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: gminna samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Wrocławia

Referenznummer der Bekanntmachung: DzOB.281.19.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób, mienia, usług portierskich, interwencyjnych, monitorowania obiektów, oraz sprzątania w obiektach/lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Wrocławia. CPV – 79710000-4, 79711000-1, 90910000-9

1. W ramach realizacji zadania będą świadczone usługi dotyczące:

1) ochrony osób, i mienia, świadczenie usług portierskich polegających na obsłudze portierni a także pełnieniu funkcji informacyjnej obsługi klienta we wskazanych obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) monitoringu obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

3) sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymania terenów zielonych i utwardzonych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 7 SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 221 190.29 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79711000
90910000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Wrocław, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. W ramach realizacji zadania będą świadczone usługi dotyczące:

1) ochrony osób, i mienia, świadczenie usług portierskich polegających na obsłudze portierni a także pełnieniu funkcji informacyjnej obsługi klienta we wskazanych obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) monitoringu obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

3) sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymania terenów zielonych i utwardzonych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 7 SIWZ.

Termin realizacji zamówienia od 1.8.2019 r. do 1.8.2022 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas przybycia patrolu interwencyjnego / Gewichtung: 15 %
Qualitätskriterium - Name: Ilość zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „grup społecznie marginalizowanych” / Gewichtung: 15 %
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i skrócił termin składania ofert do 15 dni ponieważ zaistniała przesłanka określona w ww. przepisie tj. pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości zabezpieczenia obiektów MOPS w ochronę i sprzątanie. Dodatkowo należy wskazać, że termin obowiązywania teraźniejszej umowy upłynął w dniu 30.6.2019 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 101-244852
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/07/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum firm: DGP Clean Partner Spółka z o.o. - Lider konsorcjum, ul. N. M. Panny 5 e, 59-220 Legnica; DGP Security Partner Spółka z o.o. – Partner konsorcjum, ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice; Seban Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowic,e DGP Provider Sp. z o.o. – Partner k
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL516
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 717 357.55 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 221 190.29 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Monitoring obiektów, pojazdy grup interwencyjnych

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179-198 ustawy w szczególności:

2. Odwołanie:

2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust 5 Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

3.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę orzeczenia.

3.6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana Specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

3.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

3.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza...

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019