Dienstleistungen - 327758-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Będzin: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2019/S 133-327758

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
Nationale Identifikationsnummer: PL22
Postanschrift: ul. 11 Listopada 20 pok. 115
Ort: Będzin
NUTS-Code: PL22
Postleitzahl: 42-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Tomasik
E-Mail: przetargi@um.bedzin.pl
Telefon: +48 322679238
Fax: +48 322679134

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bedzin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Będzina

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.13.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Będzina.

1.1.Ilość odpadów komunalnych, jaką Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Będzina w trakcie realizacji umowy to 4 400 Mg.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zaproszenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 197 777.78 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
90511000
90511200
90511300
90511400
90520000
90530000
34928480
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Gmina Będzin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Będzina.

1.1.Ilość odpadów komunalnych, jaką Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Będzina w trakcie realizacji umowy to 4 400 Mg.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zaproszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp, Zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy Pzp może udzielić zamówienia osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie przesłanki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Miasto Będzin sprawuje nad Wykonawcą Przedsiębiorstwem Techniczno- Handlowo-Usługowym „Interpromex” Sp. z o.o. kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki, ponad 90 % działalności kontrolowanej Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, Zamawiający posiada 100 % udziałów w Spółce.

Zamawiający uprawniony jest do powoływania rady nadzorczej Wykonawcy, która z kolei wybiera zarząd Wykonawcy. Wszystkie przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały zatem spełnione.

Zgodnie z ustawą z dnia 1.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1 ww. ustawy). Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ww. ustawy). Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza udzielenie zamówienia na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych bez przeprowadzania przetargu. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Będzina po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe „Interpromex” Sp. z o.o.
Postanschrift: Paryska 11
Ort: Będzin
NUTS-Code: PL22
Postleitzahl: 42-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 190 112.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 293 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Ozby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2019