Dienstleistungen - 328069-2019

12/07/2019    S133    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Event-Organisation

2019/S 133-328069

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Centrum Projektów Europejskich
7010158887
ul. Domaniewska 39 a
Warszawa
02-672
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Zapała
Telefon: +48 223783144
E-Mail: przetargi@cpe.gov.pl
Fax: +48 222019725
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.cpe.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.cpe.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.cpe.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wspieranie instytucji realizujących programy unijne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostarczenie wybranych usług w ramach organizacji IV posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (WKM PL-RU) dla max. 40 uczestników

Referenznummer der Bekanntmachung: WA.263.44.2019.AZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wybranych usług w ramach organizacji IV posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Polska-Rosja 2014-2020 (WKM). Przedmiot zamówienia obejmuje usługi hotelarskie, gastronomiczne, wynajmu sal konferencyjnych, transportowe, drukowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 77 726.02 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wybranych usług w ramach organizacji IV posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Polska-Rosja 2014-2020 (WKM) dla max. 40 uczestników polsko, rosyjsko i anglojęzycznych. Dwudniowe posiedzenie planowane jest na 16-18.10.2019 r. (Zamawiający zastrzega, że możliwa jest zmiana terminu – do 18.12.2019 r.). Przedmiot zamówienia obejmuje usługi hotelarskie, gastronomiczne, wynajmu sal konferencyjnych, transportowe, drukowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 77 726.02 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Ende: 18/12/2019
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138 g. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100). Zasady i tryb wnoszenia/zwrotu wadium określa art. 45-46 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O zamówienie mogą starać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenie określonej działalności zawodowej: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych - CEOTiPUNPUT;

2) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi, z których każda:

a) trwała co najmniej 1 dzień* oraz

b) polegała na zapewnieniu co najmniej sali konferencyjnej, noclegu, wyżywienia, transportu* oraz

c) planowana była na co najmniej 20 uczestników**

*/** doprecyzowane w SIWZ

Kryteria oceny ofert:

1. Cena - 75 %*

2. Doświadczenie koordynatora - 20 %*

3. Aspekty społeczne - 5 %*

* doprecyzowane w SIWZ

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wzór umowy stanowi zał.nr 1 do SIWZ. Zmiana umowy dopuszczalna zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Zmiany dopuszczalne są w zakresie:*

a) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 % łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem;

b) Strony mogą wprowadzić zmiany nieistotne, inne niż opisane w art. 144 ust. 1e Pzp.

2. Zmiana umowy gdy:nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu jeżeli nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

* doprecyzowane w SIWZ (zał. nr 1)

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
Angaben zu nationalen Verfahren sind erhältlich unter: www.uzp.gov.pl
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138g ustawy Pzp. Składanie ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 24/07/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę należy złożyć za pośredn. formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.7.2019 r., do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.7.2019 r.godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnie z rozdziałem IX ust. 8 SIWZ i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego Pliku archiwum (ZIP). Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. W przypadku podpisania oferty i/lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty i oświadczenia, składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub elektr. kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczania, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Z ofertą Wykonawca złoży:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) stanowiącego Zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożone w oryginale wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ. Zamawiający informuje, że Wykonawca do wypełnienia oświadczenia-formularza JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl W złożonym przez Wykonawcę oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Zamawiający wymaga wypełnienia w Cz. IV jedynie Sekcję „α” - jako wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej w postaci pliku: xml oraz pdf;

2) oświadczenie o udostępnianiu zasobów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Zał. nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – złożone w oryginale z ofertą w postaci dokumentu elektr. (patrz r. IX SIWZ);

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Cd. VI.3 Inf. dodatkowe:

3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców mogą wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania Wykonawcy w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych;

5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać;

6) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zał. nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie*;

7) odpis z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu z pkt 5, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów. Wskazane pliki, JEDZ wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - dokument elektr. Zał. 4

* doprecyzowane w SIWZ

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019