Lieferungen - 328154-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung

2019/S 133-328154

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
Nationale Identifikationsnummer: 130277958
Postanschrift: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Benchmark biznes tsentar
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Yuliya Dobreva
E-Mail: yuliya.dobreva@cez.bg
Telefon: +359 28958923
Fax: +359 28272171/ +359 28270332

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cez-rp.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=127622&companyId=20808

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=127622&companyId=20808
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на токови измервателни трансформаторни комплекти 3х (Х/5)А, клас на точност 0,5, за вертикален предпазител-разединител

Referenznummer der Bekanntmachung: реф. № PPD 19-062
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК: 130277958, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на токови измервателни трансформаторни комплекти 3х (Х/5)А, клас на точност 0,5, за вертикален предпазител-разединител“, реф. № PPD 19-062.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Складовете на възложителя на територията на гр. София, а именно: ул. „Кап. Димитър Списаревски“ № 10 или бул. „Добринова скала“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката не е разделена на обособени позиции, но включва доставката на токови измервателни трансформаторни комплекти, както следва:

1) токов измервателен трансформаторен, комплект 3 х (300/5) А, клас на точност 0,5, за ВПР — ориент. количество — 2 200 бр.; и

2) токов измервателен трансформаторен, комплект 3 х (400/5) А, клас на точност 0,5, за ВПР — ориент. количество — 300 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 322 500.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се изисква.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците в обществената поръчка.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията и условията на възложителя.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата,

— по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС),

— за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП,

— за участника е налице обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

При подписване на конкретен договор участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от общата стойност на договора.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, а именно:

— парична сума, преведена по сметката на възложителя,

— банкова гаранция (оригинал),

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Указания и условия — в документацията за участие.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Съгласно проекта на договора от документацията за участие, включително, но не само:

Срок за плащане — 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване и предоставяне на оригинална фактура за стойността на доставката и документите, посочени в проектодоговора.

Начин на плащане — по банков път.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Съгласно техническата спецификация, проекта на договор от документацията за участие

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/08/2019
Ortszeit: 16:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център, ет. 2, заседателна зала

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Срокът за валидност на офертите е 185 дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019