Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 328211-2022

17/06/2022    S116

România-București: Saboţi şi saboţi-pene

2022/S 116-328211

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Georgeta MANOLE
E-mail: georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 732671661
Fax: +40 213192428
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfrcalatori.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100147900
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Saboti de frana tip S1 pentru vagoane de calatori

Număr de referinţă: A1-RO11054545-2022 - 2687 - SNTFC 50/2022
II.1.2)Cod CPV principal
34946240 Saboţi şi saboţi-pene
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Saboti de frana tip S1 pentru vagoane de calatori

SNTFC 50/2022

Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 9 180 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform Graficului de livrare

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Saboți de frână tip S1 pentru vagoane de călători

Cantitati acord cadru: minim 30.000 buc.-maxim 180.000 buc

Cantitati cel mai mare contract subsecvent: minim 30.000 buc.-maxim 40.000 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.

2. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: ersoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Traian PREOTEASA – DIRECTOR GENERAL, Robert NITA - Director GENERAL ADJUNCT, Aida HANGANU - DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL, Mihail Victor MANOLE-DIRECTOR MATERIAL RULANT, Carmen POPESCU - DIRECTOR ACHIZITII, Dan MIHALCEA - Sef Serviciu Aprovizionare, Georgeta MANOLE - Sef Serviciul Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii, Catalina STANESCU - Expert Achizitii Publice - Serviciul Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal (documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin.1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate – valabile la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv - pentru persoanele mentionate in acesta – valabile la momentul prezentarii;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie valabile la data prezentarii documentului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

In cuantumul de 20.400 lei (conform art. 41, alin.(3), din HG nr. 394/2016), in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere, valab 90 de zile de la term. limita de depunere, va fi constituita conf. Art 42 prin:

→ virament bancar sau OP in cont RO24BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau

→ printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii

Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii GP in forma, valoarea si pentru perioada solicitata vor fi respinse.

EC are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita conf art.43 din HG 394/2016.

Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conf. Formular 8 din sectiunea Formulare.

a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie sectoriala: 10% din pretul fara TVA al contractului subsecvent.

b) Modul de constituire a Garantiei de buna executie a contractului sectorial se realizeaza Conf. Art.46 din HG 394/2016.

Garantia de buna executie devine anexă la contract.

Garantia de buna executie se poate constitui si prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale Conf. Art.46 din HG 394/2016.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/07/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/07/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Perioada de valab a ofertelor 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Note:

a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei.

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia

de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati.

Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica.

Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I .

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate.

Oferta castigatoare va fi desemnata in baza criteriului de atribuire, in conditiile indeplinirii tuturor specificatiilor din documentatia de atribuire si dupa prezentarea documentelor justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE

Modificarea Acordului–Cadru/Contractului poate fi facuta numai în scris în conf cu prev Cap. VI – Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 1/2021.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment Avizare si Asistenta juridica al Directiei Achizitii -SNTFC CFR Calatori SA
Adresă: Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010867
Țară: România
Telefon: +40 0213199528/122726
Adresă internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/06/2022