Dienstleistungen - 328295-2019

12/07/2019    S133    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Durchführbarkeitsstudie

2019/S 133-328295

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.
RO 11054529
Sucursala Regională C.F. București, Piața Gării de Nord nr. 1-3, sector 1
Bucureşti
010858
Rumänien
Kontaktstelle(n): Liliana Lospa
Telefon: +40 213199539 / 133204
E-Mail: liliana.lospa@cfr.ro
Fax: +40 314260088
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cfr.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Studiu de fezabilitate pentru: lucrări de reabilitare, poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – etapa II – Sucursala Regională C.F. București

Referenznummer der Bekanntmachung: AP/1241/08.07.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79314000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, contractantul va respecta actele normative şi reglementările specifice infrastructurii feroviare, constructii, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect „matur”, care să corespundă celei mai eficiente solutii din punct de vedere tehnico-economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finantare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformitătii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea podurilor si podetelor de cale ferata de cale. Sunt asteptate de la contractant studii de fezabilitate, realizate separat pentru fiecare pod/podet în parte (tratate unitar ca mod de abordare), în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferent [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 855 305.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Sediul prestatorului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

21 poduri si podete conform Anexei 4 – „Lista poduri, podete si tuneluri de cale ferata” – etapa II – S.R.C.F. Bucuresti; anexa la caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Expert principal nr. 3 – Expert financiar (exclus metrou si tramvai). / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: Expert principal nr. 2 – Expert lucrari de arta/structuri – poduri, podete (exclus metrou si tramvai). / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre membrii echipei. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Resurse umane si materiale precum si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati. Se va lua in calcul inclusiv personalul suport. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Expert principal nr. 1 – Lider de echipă – Manager de proiect (exclus metrou si tramvai). / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei abordari si a unei metodologii corespunzatoare pentru realizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor in cadrul contractului. / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Bugetul de Stat, conform Legii Bugetului de Stat nr. 50 / 2019, din cadrul Titlului de Cheltuiala 58 - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile, aferen... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta). Corespondent DUAE: Partea III – „Motive de excludere” (A – „Motive referitoare la condamnarile penale”, B – „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale”, C – „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”).

Obligatia completării initiale a DUAE de către ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate. Odata cu DUAE se va depune in SEAP si acordul de asociere, acordul de subcontractare cat si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), daca este cazul.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (MFP - ANAF) la data prezentarii,

— Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor cu privire la plată impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local la data prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Pentru persoanele fizice/juridice straine orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva.

Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, declaram mai jos persoanele cu functie de decizie/persoanele împlicate în procedura de atribuire si persoanele ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire, în vederea atribuirii contractului:

— Maraloi Laurentiu – director Regional,

— Pioaru Marcel – sef Serviciu SCF,

— Radu Liviu – director adjunct economic,

— Cimpoieru Adrian – sef Divizie Investitii,

— Visalon Daniel – sef Divizie Linii,

— Cimpeanu Iulian – sef Serviciu PVTP,

— Epuran Danut – Oficiul Juridic,

— Marin Andreea – sef Serviciu BVFPR,

— Ilie Corina Petruta – Serviciul BVFPR,

— Nistor Sorin – Serviciul BVFPR,

— Hartan Florin – Serviciul PVTP,

— Lospa Liliana – sef Serviciu Achizitii Publice,

— Floricel Caroleta – Serviciul Achizitii Publice,

— Lulea Constanta – Serviciul Achizitii Publice.

Se solicita prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 – Formular 5, sectiunea „Formulare”, odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

În conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr. 99/2016, se solicita documente relevante care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în con [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau maxim 5 contracte din care sa reiasa servicii similare prestate in ultimii 3 ani cu o valoare individuala/cumulata de minim 1 855 305 RON. Servicii similare acceptate: prin servicii similare se înţelege servicii de elaborare documentatii tehnico-economice in domeniul infrastructurii feroviare care sa includa elemente de infrastructura si suprastructura de cale ferata (se exclud metroul si tramvaiul), si instalatii specifice (linie de contact, CED, BLA, TTR, etc.) aflate în derulare sau finalizate.

Nota: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Cerinta este formulata in concordanta cu art. 191 alin. (2), art. 192 lit. b) din Lege, prin raportare la valoarea estimata.

Proportia de subcontractare.

1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv.;

2) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, entitatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta)Corespondent DUAE – Partea IV – „Criterii de selectie” – C – „Capacitatea tehnica si profesionala”. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu obligatiile contractuale (parti relevante din contracte sau procese verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare etc.), pentru cele mai importante servicii care sustin experienta similara In cazul contractelor încheiate in euro, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, după cum urmează: anul 2016: 1 EUR = 4,4908 RON, anul 2017: 1 EUR = 4,5621 RON, anul 2018: 1 EUR = 4,6535 RON. Cursul RON/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2019 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedura. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât euro vor utiliza cursul mediu anual RON/altă valută, comunicat de BNR. La nivelul DUAE trebuie precizate cel putin urmatoarele informatii: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, perioada şi locul prestației serviciilor, data și numărul documentului de recepție, precum si ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta). Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la Subcontractantii propusi la care se ataseaza acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Inainte de semnarea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta contractul/contractele incheiat(e) cu subcontractantii sai, în original sau în copie legalizata.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi;

2) În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta). Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, la care se ataseaza angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament) din care să rezulte modul efectiv prin care terţul va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca acestia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru. Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii iar structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractul În cazul în care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională, în conditiile legii. In situatia in care ofertă depusa de catre o asociere a fost desemnată castigătoare, acordul de asociere va fi prezentat in forma legalizata. Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta). Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat cate un formular DUAE separat completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia insotit de acordul de asociere Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv;

2) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, entitatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv. Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta). Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la subcontractantii propusi la care se ataseaza acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Inainte de semnarea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta contractul/contractele incheiat(e) cu subcontractantii sai, în original sau în copie legalizata.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Se solicita garantie de participare in cuantum de: 18 553,05 RON. Garanţia pentru participare poate fi constituită sub una din următoarele forme:

(a) virament bancar; ordin de plată în favoarea autorităţii contractante CUI 15548207; cont nr. RO 76WBAN009948500011RO02 deschis la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. – Agentia Bucuresti Mihalache, confirmat de banca emitentă până la data limita de depunere a ofertelor,

(b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Garanţia de participare poate fi constituită şi în altă monedă decât lei, la un curs de reconversie afişat de BNR, din data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Garantia de participare se va prezenta in SEAP cel mai târziu la data si ora limita de primire a ofertelor.

În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 4 luni, de la termenul limita de primire a ofertelor.

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Garanţia de bună execuţie va fi de 5 % din valoarea contractului de prestari servicii, fără TVA.

Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului:

— instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii,

— prin reţineri succesive de 5 % din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul contractului.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, entitatea contractantã urmeazã sã alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pânã la concurenta sumei stabilite drept garantie de bunã executie Entitatea contractantã va înstiinta contractantul despre vãrsãmântul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtãtor de dobândã în favoarea contractantului.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Nu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, AC va solicita respectivilor ofertanti,pentru departajare, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;

2) Nu se accepta oferte alternative;

3) Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

— pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică),

— pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 172-173 din Legea nr. 99/2016.

Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Solicitare de clarificari/intrebari/decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Propunerile financiare transmise de ofertanti in SEAP nu sunt accesibile entitatii contractante pana la momentul finalizarii verificarilor documentelor de calificare si a propunerii tehnice.

Oferta castigatoare va fi desemnata in baza criteriului „cel mai bun raport calitate-pret”, in conditiile indeplinirii tuturor specificatiilor din documentatia de atribuire.

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu.

Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Remedierile si caile de atac se vor formula conform Legii nr. 101/2016 art. 8 alin. (1) lit. a).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Oficiul Juridic al Sucursalei Regională C.F. București
Piața Garii de Nord nr. 1-3, sector 1
București
010858
Rumänien
Telefon: +40 3199539 / 133204
Fax: +40 213182378

Internet-Adresse: www.cfr.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019