Dienstleistungen - 328296-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Târgu Jiu: Reparatur und Wartung von nichtelektrischen Maschinen

2019/S 133-328296

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 30267310
Postanschrift: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județ Gorj
Ort: Târgu Jiu
NUTS-Code: RO412
Postleitzahl: 210140
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dan Istrate – Serviciul Achiziţii Lucrări – Servicii pentru Activitatea Energetică
E-Mail: dan.istrate@ceoltenia.ro
Telefon: +40 372819789
Fax: +40 253223248

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ceoltenia.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Reparație corp înaltă presiune (CIP) TA 7 – S.E. Ișalnița”

Referenznummer der Bekanntmachung: 30267310-2019-527.1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50531000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prestarea serviciului „Reparatie corp inalta presiune (CIP) TA 7 – S.E. Isalnita”, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. 6670/28.3.2019.

Nota: în masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare vor fi adresate cu 17 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, EC va raspunde tuturor acestor solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, o singura data, cu 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si art. 173 din Legea nr. 99/2016).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 596 484.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411
Hauptort der Ausführung:

Sucursala Electrocentrale Isalnita.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prestarea serviciului „Reparatie corp inalta presiune (CIP) TA 7 – S.E. Isalnita”, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. 6670/28.3.2019.

Nota: în masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare vor fi adresate cu 17 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, EC va raspunde tuturor acestor solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, o singura data, cu 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si art. 173 din Legea nr. 99/2016).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Criteriul nr. 1:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul obţinut în urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016].

Criteriul nr. 2:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Nota: documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul obţinut în urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016].

Criteriul nr. 3:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul obţinut în urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016].

Obs. 1: documentele justificative actualizate, care se vor solicita de entitatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc (in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile), prin care acesta poate indeplini cerinta 1, 2 si 3 sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) cazierul judiciar al ofertantului si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, dupa caz,

(c) documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice,

(d) entitatea contractantă va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă [conform art. 181 alin. (1) din Legea nr. 99/2016],

(e) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.

Criteriul nr. 1: ofertantul trebuie sa fi prestat si dus la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, servicii similare celor care fac obiectul achizitiei, in valoare cumulata de cel putin 1 000 000,00 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Nota:

(a) Prin „servicii duse la bun sfarsit” se intelege:

a.1.) servicii receptionate partial,

a.2.) servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie),

(b) prin „servicii similare” se intelege servicii de expertizare rotori turbina cu abur, reparatii/revizii/montaj la turboagregate cu putere nominala > 300 MW,

(c) perioada de referință, respectiv ultimii 3 ani, va fi întotdeauna calculată în sens invers, pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea ofertei.

Proportia de subcontractare. Criteriul nr. 2. Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Nota:

(a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul obţinut în urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016],

(c) la nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertant (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără T.V.A.,

(d) in ceea ce priveste tertul sustinator, asociatul si subcontractantul – se va solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare,

(e) documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire,

(d) documentele justificative actualizate, prin care ofertantul clasat pe primul loc (in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile) poate indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

d.1) copii ale unor parti relevante ale contractului/contractelor pe care le-a/le-au indeplinit (daca este cazul),

d.2) certificate de predare-primire,

d.3) recomandari,

d.4) procese-verbale de receptie,

d.5) certificari de buna executie,

d.6) certificate constatatoare sau alte documente suport ca altenativa la cele enumerate mai sus,

(e) persoanele fizice/juridice straine vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii,

(f) pentru contractele intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru anii: 2018, 2017, 2016, 2015,

(g) nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila,

(h) pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

Obs:

(a) în cazul unui ofertant care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul,

(b) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna, cerinta se poate indeplini prin cumul,

(c) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul.

Ofertantul (inclusiv fiecare subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Nota:

(a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul obţinut în urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016],

(b) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila,

(c) Pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1) Valoarea GP: 45 900,00 RON;

2) Modul de constituire: conf. art. 42 alin. (1) + (4) H 394/2016.

Nota:

(a) dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor [conf. art. 42 alin. (7) H 394/2016],

(b) comisia de evaluare va solicita clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă [conf. art. 138 alin. (3) H 394/2016],

(c) in cazul constituirii printr-un instrument de garantare:

c.1) trebuie emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii,

c.2) se transmite în SICAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata GP se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate,

d) GP trebuie sa fie irevocabila,

e) GP trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire,

f) GP emisa in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana,

g) Cont RON: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Targu Jiu,

h) Cont euro: RO68 BACX 0000 0001 9285 1001, deschis la Unicredit Bank – Sucursala Targu Jiu, cod SWIFT BACXROBUXXX;

3) Perioada de valabilitate: va fi de cel putin 120 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor [conf. art. 41 alin. (3) lit. b) din H 394/2016];

4) Retinerea: conf. art. 43 din H394/2016;

5) Eliberarea: conf. art. 44 din H394/2016.

1) Valoarea garantiei de buna executie a contractului sectorial este de 10 % din pretul contractului sectorial de servicii ce urmeaza a fi prestat, fara T.V.A.

Nota:

(a) În cazul asocierii, garantia de buna executie va fi constituita in numele asociatiei si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori,

(b) În cazul în care pe parcursul executarii contractului sectorial se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie în corelatie cu noua valoare a contactului respectiv [art. 45 alin. (5) lit. b) din Hotarârea nr. 394/2016];

2) Perioada de valabilitate: in functie de clauzele contractuale;

3) Termenul de constituire: în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial subsecvent [conform art. 45 alin. (3) din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare];

4) Modul de constituire: conform art. 46 din Hotarârea nr. 394/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare).

Nota:

(a) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se constituie ca si anexa la contractul subsecvent [conform art. 46 alin. (1), coroborat cu art. 42 alin. (3)-(5) din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare],

(b) În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5 000 RON se accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar [conform art. 46 alin. (2) din Hotarârea nr. 394/2016];

5) Retinerea: conform art. 47 din Hotarârea nr. 394/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare);

6) Eliberarea: conform art. 48 din Hotarârea nr. 394/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta;

2) Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza prevederilor Legii nr. 182/2002 [conf. art. 129 alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016];

3) Ofertantul depune oferta, DEAU, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice atunci când participa la o procedura de atribuire care se desfasoara prin intermediul SEAP [conf. art. 129 alin. (2) din Hotarârea nr. 394/2016];

4) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, in SEAP [conf. art. 76 alin. (1) din Legea nr. 99/2016];

5) Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire [conf. art. 108 alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016]. Acestea vor fi clarificate inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor [conform art. 172 si 173 din Legea nr. 99/2016; respectiv art. 29 si 108 din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare];

6) În cazul în care comisia de evaluare solicita unui ofertant clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificarile/completarile solicitate sau clarificarile/completarile transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata inacceptabila [conf. art. 140 alin. (4) din Hotarârea nr. 394/2016].

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Soc. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Serviciul Disciplină Contractuală
Postanschrift: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județ Gorj
Ort: Târgu Jiu
Postleitzahl: 210140
Land: Rumänien
E-Mail: office@ceoltenia.ro
Telefon: +40 372819789
Fax: +40 253223248

Internet-Adresse: www.ceoltenia.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019