Dienstleistungen - 328310-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen

2019/S 133-328310

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 01573349000000
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 125/127
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91
Postleitzahl: 02-017
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabella Starzyńska
E-Mail: zp@skm.warszawa.pl
Telefon: +48 226997235
Fax: +48 226997236

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.skm.warszawa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonanie obsług 4-go poziomu utrzymania na 9 zespołach trakcyjnych typu 35WE wraz z wymianą pokładowych systemów teleinformatycznych na dziewięciu zespołach trakcyjnych typu 35WE, zgodnie z

Referenznummer der Bekanntmachung: FZP-351-5/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A.Wykonanie obsług technicznych 4-go poziomu utrzymania 9 EZT typu 35WE.

B.Wykonanie wszelkich legalizacji wszystkich urządzeń poddozorowych zw. z bezpieczeństwem oraz zachowanie lub odnowienie ich oznakowania, wraz z ich demontażem i montażem po wykonanych legalizacjach.

C.Wykonanie prac, wykraczających poza stały zakres obsługi 4-go poziomu utrzymania.

D.Wymiana, systemów teleinformatycznych oraz urządzeń na EZT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby zatrudnione bezpośrednio przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zatrudnione u podwykonawców i dalszych podwykonawców, tj. w szczególności wykonujące czynności opisane w pkt 4.6 SIWZ, będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32322000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Lokalizacja wykonawcy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A.Wykonanie obsług technicznych 4-go poziomu utrzymania 9 EZT typu 35WE.

B.Wykonanie wszelkich legalizacji wszystkich urządzeń poddozorowych, zw. z bezpieczeństwem oraz zachowanie lub odnowienie ich oznakowania, wraz z ich demontażem i montażem po wykonanych legalizacjach.

C.W ramach obsługi 4-go poziomu utrzymania każdego EZT, należy wykonać bezwzględnie:

— badanie główne przekładni osiowych GGM 275 SO/549 przewidziane po 6-tym roku eksploatacji, zgodnie z DTR producenta przekładni tj. firmą Gmeinder Getriebe und Maschinenfabrik GmbH. Badanie główne (remont przekładni) zgodnie z DTR producenta powinno być przeprowadzane jedynie w warsztacie autoryzowanym przez zakład producenta przekładni;

— konserwację silników trakcyjnych odpowiadającą konserwacji wykonywanej co 6 lat lub co 1 000 000,00 km, zależnie od tego, który z interwałów zostanie osiągnięty wcześniej, zgodnie z DTR producenta silników trakcyjnych tj. firmę Tractionssysteme Austria GmbH;

— wymianę klinowych elementów sprężystych sprzęgieł wieloklinowych typu KPK 390.2 – 1/6 firmy KWD Kupplungswerk Dresden GmbH zgodnie z DTR producenta;

— przegląd remontowy 1 (OH1) sprzęgów czołowych, sprzęgów międzywagonowych oraz sprzęgów pośrednich (adapterów sprzęgu czołowego), odpowiadający zgodnie z DTR producenta przeglądowi wykonywanemu po ośmiu latach eksploatacji;

— naprawę drzwi odskokowo przesuwnych typu UPS-D2-V2.0, wraz z wymianą zużytych elementów drzwi, zgodnie z DTR producenta. Kwalifikacja zużytych elementów wszystkich drzwi odskokowo przesuwnych zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego po przekazaniu każdego z dziewięciu Pojazdów na obsługę 4-go poziomu utrzymania.

D.Malowanie Pojazdów tj. naprawa ewentualnych uszkodzeń na poszyciu pudła, związane z przygotowaniem powierzchni pudła do malowania, malowanie powierzchni zewnętrznej, obejmujące także dach, zabezpieczenie pomalowanej powierzchni środkiem antygraffiti.

E.Wykonanie prac, wykraczających poza stały zakres obsługi 4-go poziomu utrzymania

F. Po wykonanej usłudze (lit. A–E powyżej), sporządzenie i przekazanie z oddaniem Pojazdów, protokołów odbiorczych;

G.Wymiana, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, systemów teleinformatyczne oraz urządzeń na EZT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikami, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 80
Kostenkriterium - Name: czas realizacji / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 084-202492
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonanie obsług 4-go poziomu utrzymania na 9 zespołach trakcyjnych typu 35WE wraz z wymianą pokładowych systemów teleinformatycznych na dziewięciu zespołach trakcyjnych typu 35WE, zgodnie z

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://skm-warszawa.eb2b.com.pl

Oświadczenia i dokumenty należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz załączone w zakładce Załączniki.

Oświadczenia i dokumenty wymagane do złożenia wraz z Ofertą, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę:

a) Formularz Oferty — wg.wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ;

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru, stanowiącego Zał. nr 6 do SIWZ;

c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. Zobowiązanie składa się w oryginale;

d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo do reprezentowaniu w Postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy – w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Zamawiający w pkt 9.5–9.6 SIWZ określa katalog oświadczeń i dokumentów, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza — Prezes Krajowej Izby
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza — Prezes Krajowej Izby
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI Ustawy W ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę.

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy;

Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne, uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu Do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI Ustawy art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/07/2019