Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 329539-2022

20/06/2022    S117

Polen-Wysokie Mazowieckie: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 117-329539

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Postanschrift: Ludowa 15
Ort: Wysokie Mazowieckie
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 18-200
Land: Polen
E-Mail: anna.niemyjska@wysokiemazowieckie.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wysokiemazowieckie.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie

Referenznummer der Bekanntmachung: Or.271.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
32500000 Fernmeldebedarf
48422000 Softwarepaketreihen
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48820000 Server
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72253200 Systemunterstützung
72263000 Software-Implementierung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (tzn. powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego).

3. W ramach dostawy Wykonawca wykona wdrożenie środowiska wirtualnego odpornego na awarie. Rozwiązanie oparte będzie o klaster wirtualizacyjny dla systemów aplikacyjnych podłączony do macierzy dyskowej za pomocą złączy FC16Gb lub 32Gb.

4. W zakresie systemu zabezpieczenia danych zostanie wykorzystana funkcjonalność kopii wewnętrznych macierzy oraz backup maszyn wirtualnych z bazą danych na serwer plików. W zakresie ochrony całego środowiska zostaną wykorzystane funkcjonalności oprogramowania backupu zainstalowane na wydzielonym serwerze wirtualnym, pełniącym funkcję backupu.

5. Całe środowisko będzie chronione przed zagrożeniami z zewnątrz sieci za pomocą zintegrowanego rozwiązania bezpieczeństwa sieci - UTM.

6. System musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji.

7. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne, instrukcje użytkownika i administratora (w formie elektronicznej).

8. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: bezterminowe licencje użytkowe oraz subskrypcyjne okresowe [np. na aktualizację systemu zabezpieczeń] na min. okres zaoferowanej gwarancji na urządzenie na którym licencje są instalowane; nośniki instalacyjne, instrukcje.

9. Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy - dotyczy wszystkich elementów systemu – o ile w specyfikacji i/lub ofercie nie wyszczególniono inaczej (np. baterie UPS).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Kwalifikacje Kierownika Projektu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, nr RPMP.08.01.00-12.00-20-001/20.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące postępowania oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ i załącznikach do niego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

1)Jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu kompleksowego informatycznego systemu pracującego w technologii Web’owej, który zawierał rozwiązanie typu multiportal internetowy oraz rozwiązanie klasy CMS wraz z integracją z minimum 1 systemem informatycznym i była wykonana na rzecz jednostki sektora finansów publicznych o wartości usługi co najmniej 800 000 zł brutto.

2)Dwie usługi zrealizowane w ramach projektu e-usług, na dostawę, wdrożenie i utrzymanie portalu dla e-usług (w ramach portalu powinny być uruchamiane minimum e-usługi obejmujące: składanie podań i uzyskiwanie powiadomień dotyczących podań drogą elektroniczną; składanie wniosków i uzyskiwanie odpowiedzi na wnioski drogą elektroniczną; wysyłanie elektronicznych decyzji oraz odwołań; otrzymywanie ogłoszeń, monitów oraz powiadomień drogą elektroniczną) wraz z oferowaną szyną danych klasy ESB o wartości co najmniej 800 000 zł brutto dla jednostki sektora finansów publicznych, w tym przynajmniej jedna z usług musiała obejmować w swoim zakresie dostawę lub integracje z istniejącym systemem EOD, systemem płatności elektronicznych oraz świadczenie e-usług publicznych w zakresie planowania przestrzennego na 3 i 4 poziomie dojrzałości umożliwiającym dwukierunkową interakcję przez Internet i wykonanie wszystkich czynności koniecznych do załatwiania danej sprawy.

3)Jedną dostawę zrealizowaną w ramach projektu dotyczącego e-usług na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-usług obejmującego uruchomienie co najmniej 10 e-usług oraz oferowaną szynę integracyjną klasy ESB o wartości co najmniej 800 000 zł brutto dla jednostki sektora finansów publicznych. System szyny integracyjnej ESB musiał integrować co najmniej 5 systemów i udostępniać usługi sieciowe dla co najmniej 20 tysięcy użytkowników z wykorzystaniem logowania użytkowników za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl).

2. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimum następującymi osobami:

1)Kierownik Projektu (1 osoba)

2)Główny Architekt (1 osoba)

3)Specjalista ds. integracji (1 osoba)

4)Programiści (2 osoby)

5)Konsultanci (3 osoby)

6)Specjalista ds. wdrożenia (1 osoba)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Szczegółowy opis warunków znajduje się w Rozdziale VI. SWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 12 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/07/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/07/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie opisanym w rozdziale VIII SWZ

2.oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

4.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie opisanym w rozdziale VIII SWZ

5.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykazu dostaw lub usług wykonanych (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis zawiera rozdział VI ust. 1 pkt 1.4.1 – wzór stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ;

6.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis zawiera rozdział VI ust. 1 pkt 1.4.2 – wzór stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ;

7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty szczegółowo opisane w SWZ rozdział VIII.

8.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez

Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ" - szczegółowy opis składania JEDZ zawarto w SWZ rozdz. VIII.

9Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

10Zamawiający informuje, że szczegółowy opis dotyczący przetwarzania danych osobowych zawarł w SWZ rozdział XXIII.

11.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 13000 zł, szczegóły w SWZ rozdział XII

12.Zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

13.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy:

-W celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), Zamawiający wymaga przedłożenia kopii lub oryginału materiałów producenta w postaci elektronicznej, w języku kraju producenta lub innym, z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę, umożliwiające zweryfikowanie parametrów technicznych zaoferowanych w ofercie ze wskazaniem, której pozycji asortymentowej w danym Zadaniu dotyczy. W przypadku braku parametru w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

-Próbkę zaoferowanego przez Wykonawcę Oprogramowania Aplikacyjnego (zgodną z Wymaganiami dla próbki oraz sposobem i zakresem prezentacji, które stanowią Załącznik nr 9 do SWZ)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/06/2022