Lieferungen - 329584-2020

14/07/2020    S134

Polen-Bydgoszcz: Laborreagenzien

2020/S 134-329584

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Nationale Identifikationsnummer: NLZ.2020.271.68(1)
Postanschrift: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 85-094
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Zdziebłowska
E-Mail: m.zdzieblowska@jurasza.pl
Telefon: +48 525854097

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.jurasza.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników do oznaczania COVID-19 kompatybilnych z aparatem BD MAX, który Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu

Referenznummer der Bekanntmachung: NLZ.2020.271.68(1)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania COVID-19 kompatybilnych z aparatem BD MAX, który Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu na 32 400 oznaczeń – 1 zestaw.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 051 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania COVID-19 kompatybilnych z aparatem BD MAX, który Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu na 32 400 oznaczeń – 1 zestaw.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

W związku z trwającą pandemią zaistniała pilna konieczność kontynuacji zakupu odczynników o wykrywania wirusa SARS-CoV-2 do aparatu BD MAX, zainstalowanego aktualnie w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Aparat ten został zakupiony w trakcie pandemii związanej z koronawirusem w trybie pilnym, celem ratowania życia ludzkiego poprzez diagnostykę wirusa SARS-CoV-2. W tamtym czasie ww. aparat był jedynym możliwym do zakupu, gdyż na całym świecie występował brak dostępności aparatów do ww. przeznaczenia, a ewentualny czas oczekiwania na dostawę alternatywnych urządzeń dochodził do kilku miesięcy. Zakupy odczynników dokonywane są od jedynego autoryzowanego przez producenta dystrybutora asortymentu na terenie RP, co poświadcza stosowny dokument otrzymany od Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. Wg najlepszej wiedzy Zamawiającego obecnie nie ma na polskim rynku firm, które mogłyby dostarczać zamienniki lub lub inne produkty równoważne do ww. aparatury.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
08/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Osmańska 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-823
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 4 051 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 051 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W związku z faktem, iż formularz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie jest przystosowany do przepisów prawa polskiego, Zamawiający w sekcji II.1.7 oraz V.2.4 wpisał wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w PLN. Natomiast w sekcji V.2.1 jako datę zawarcia umowy Zamawiający wpisał datę wszczęcia postępowania, tj. datę wysłania Wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający już po wszczęciu postępowania zamieszcza ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wpływ na termin odwołań. Brak jest technicznej możliwości przesłania ogłoszenia do publikacji bez wypełnienia sekcji V związanej z zawartą z Wykonawcą umową. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostanie W związku z faktem, iż formularz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie jest przystosowany do przepisów prawa polskiego, Zamawiający w sekcji II.1.7 oraz V.2.4 wpisał wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w PLN. Natomiast w sekcji V.2.1 jako datę zawarcia umowy Zamawiający wpisał datę wszczęcia postępowania, tj. datę wysłania Wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający już po wszczęciu postępowania zamieszcza ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wpływ na termin odwołań. Brak jest technicznej możliwości przesłania ogłoszenia do publikacji bez wypełnienia sekcji V związanej z zawartą z Wykonawcą umową. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostanie sporządzone odrębne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ponadto w części V.2.3 przedmiotowego ogłoszenia Zamawiający wskazał, iż Wykonawca jest spoza sektora MŚP. Powyższe zostanie ewentualnie skorygowane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, po otrzymaniu od Wykonawcy stosownego oświadczenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180–198 ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2020