Lieferungen - 332875-2022

21/06/2022    S118

Slovensko-Bratislava: Pamäťové jednotky s magnetickým diskom

2022/S 118-332875

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 098-268421)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00166260
Poštová adresa: Chlumeckého
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82012
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Paulína Struková
E-mail: paulina.strukova@skgeodesy.sk
Telefón: +421 903961851
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.skgeodesy.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Hybridné dátové úložisko

Referenčné číslo: OESM./2022/001713
II.1.2)Hlavný kód CPV
30233130 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie hybridného dátového úložiska vrátane dopravy, montáže, inštalácie, konfigurácie zariadenia, rozšírenie diskových priestorov pre aplikačné servery, aktualizácie dokumentácie a potvrdenie o aktivácii záruky a podpory výrobcu na portáli / webovom sídle výrobcu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/06/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 098-268421

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 17/06/2022
Miestny čas: 09:30
má byť:
Dátum: 24/06/2022
Miestny čas: 09:30
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 17/06/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 24/06/2022
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: