Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 333011-2021

Submission deadline has been amended by:  371528-2021
02/07/2021    S126

die Slowakei-Šaľa: Film- und Videofilmherstellung und verbundene Dienstleistungen

2021/S 126-333011

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Eurotrend
Nationale Identifikationsnummer: 42044227
Postanschrift: Pázmáňa 27
Ort: Šaľa
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 927 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Bc. Peter Baláž
E-Mail: koodis.sala@koodis.sk
Telefon: +421 31910944480
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.eurotrend.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432864
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Koodis spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 31414885
Postanschrift: P. Pázmánya č.49/3
Ort: Šaľa
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 927 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Július Kelemen
E-Mail: koodis.sala@koodis.sk
Telefon: +421 317704193
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.koodis.sk
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432864
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Osoba podľa § 8 ods.1
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Audiovizuálny dokument na tému „Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000."

Referenznummer der Bekanntmachung: EUROTREND 01/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
92110000 Film- und Videofilmherstellung und verbundene Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vytvorenie audiovizuálneho dokumentu, ktorého obsahom bude vo forme vizuálnych obrazov ukázať špecifické územia Slovenska, ktoré sú zaradené do sústavy Natura 2000 vrátane 12 podporných šotov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 199 460.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Šaľa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je vytvorenie audiovizuálneho dokumentu, ktorého obsahom bude vo forme vizuálnych obrazov ukázať špecifické územia Slovenska, ktoré sú zaradené do sústavy Natura 2000 a 12 podporných šotov. Audiovizuálny dokument dĺžka dokumentu: cca 60 minút

Popis dokumentu: Počas prvých 40 minút budú predstavené všetky ochraňované biotopy, ktoré budú označené formou tituliek, cez ktoré diváka prevedú herci - deti a dospelí.

V 20-tich minútach dokumentu bude formou interview dvoch ľudí ozrejmený spôsob ochrany jednotlivých biotopov prezentovaných v prvých 40 minútach, význam a dôležitosť ochrany, ako aj dôležitosť daného biotopu v rámci ekosystému.

Územie natáčania: Vychádzajúc zo zoznamu a spoločenskej hodnoty biotopov národného významu, biotopov európskeho významu a prioritných biotopov, bude natáčanie dokumentu realizované v týchto biotopoch: Slaniská a biotopy s výskytom halofytov Piesky a pionierske porasty

Vodné biotopy

Nelesné brehové porasty Krovinové a kríčkové biotopy Alpínska vegetácia

Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty

Lúky a pasienky Rašeliniská a slatiny Prameniská

Skalné a sutinové biotopy

Lesy

Dodávateľ vyšpecifikuje presné lokácie natáčania a tieto budú taktiež predmetom schválenia odborných garantom objednávateľa.

Podporné šoty Počet šotov: 12

Dĺžka každého šotu: Á 5 min

Spoločná charakteristika šotov: Dodávateľ je zodpovedný za spracovanie scenára jednotlivých šotov, ako aj spracovanie odborných textov. Draft scenára každého šotu ako aj odborné texty budú následne odsúhlasené odberateľom (jeho interným odborným garantom). Dodávateľ vyšpecifikuje presné lokácie natáčania a tieto budú predmetom nutnosti schválenia odborných garantom objednávateľa.

V rámci každého šotu bude vystupovať jedna osoba (žena). Formou rozprávania odkomunikuje divákovi dôležitosť ochrany daného biotopu ako aj spôsob ochrany biotopu.

Podrobná špecifikácia je v prílohe č.2 súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 199 460.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPKŽP PO1-Info-2017-28

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Operačného programu Kvalita životného prostredia - 28. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná Informačné aktivity.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len,,zákon o verejnom obstarávaní"). Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO.

— zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, alebo

— predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti možno v ponuke dočasne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom podpísaným oprávnenou osobou za uchádzača. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určila osoba podľa § 8 ZVO v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžadujú sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Producent: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať produkciu minimálne dvoch filmových diel.

Režisér: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať tvorbu dokumentárneho filmu zameraného na environmentálnu tematiku.

Hlavný kameraman: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať minimálne dvoch dokumentárnych filmov.

Hudobný skladateľ: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať minimálne dve referencie z oblasti tvorby filmovej hudby.

Odborný garant v oblasti ochrany životného prostredia: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže:

— v minulosti absolvovanými akreditovanými školeniami v oblasti zavádzania noriem v oblasti ochrany životného prostredia a

— minimálne 5 potvrdenými referenciami v tejto oblasti.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Producent: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať produkciu minimálne dvoch filmových diel.

Režisér: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať tvorbu dokumentárneho filmu zameraného na environmentálnu tematiku.

Hlavný kameraman: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať minimálne dvoch dokumentárnych filmov.

Hudobný skladateľ: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať minimálne dve referencie z oblasti tvorby filmovej hudby.

Odborný garant v oblasti ochrany životného prostredia: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže:

— v minulosti absolvovanými akreditovanými školeniami v oblasti zavádzania noriem v oblasti ochrany životného prostredia a

— minimálne 5 potvrdenými referenciami v tejto oblasti.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/08/2021
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/08/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

Koodis spol. s r.o., P. Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk časti "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcovia uchádzačov sa preukážu poverením, resp. občianskym preukazom, v prípade konateľa spoločnosti.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk ne je predmetné verejné obstarávanie zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/06/2021