Services - 333580-2020

15/07/2020    S135

Roumanie-Bucarest: Études de faisabilité, service de conseil, analyse

2020/S 135-333580

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 124-304973)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Numéro national d'identification: 10874881
Adresse postale: Str. Polonă nr. 65
Ville: Bucureşti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010494
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Departament achiziții – Ramona TOSA; Direcția retehnologizare Rodica Boboc
Courriel: cnicolescu@nuclearelectrica.ro
Téléphone: +40 212031333 / 212038234
Fax: +40 212031315

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.nuclearelectrica.ro/

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de retehnologizare a unității 1 a CNE Cernavodă

Numéro de référence: 10874881/2020/0641.02
II.1.2)Code CPV principal
71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Achizitia are ca scop realizarea de servicii de elaborare – in doua etape – a unei analize financiare (etapa 1) si a unui studiu de fezabilitate (etapa 2) pentru proiectul de retehnologizare a unitatii 1 a CNE Cernavoda.

Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in conf. cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP in legatura cu documentatia de atribuire vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari care au fost transmise in SEAP numai in limba engleza vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/reformate in limba romana.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/07/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 124-304973

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Au lieu de:
Date: 29/07/2020
Lire:
Date: 12/08/2020
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condiții de deschidere a ofertelor
Au lieu de:
Date: 29/07/2020
Lire:
Date: 12/08/2020
Numéro de section: IV.2.6)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Au lieu de:
Date: 29/01/2021
Lire:
Date: 12/02/2021
VII.2)Autres informations complémentaires: