Bauleistung - 333882-2020

16/07/2020    S136

Polen-Rzeszów: Baureifmachung

2020/S 136-333882

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-105
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Górak
E-Mail: biuro@pzdw.pl
Telefon: +48 178609490
Fax: +48 178609480

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pzdw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.pzdw.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.epuap.gov.pl/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: drogi i mosty

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 2 zadania.

Referenznummer der Bekanntmachung: PZDW/WZP/3052/243/WFU/8/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45100000 Baureifmachung
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie obejmuje:

Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dla zadania nr 1 i zadania nr 2 oraz wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej oraz projektem budowlanym, wykonawczym i decyzją ZRID dla budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

I etap obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Trzciana w km 2 + 605.83 do m. Rzędzianowice (dowiązanie do ronda w km lokalnym 7 + 666.91).

II etap obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec w km 0 + 000 (początek nowego odcinka drogi zlokalizowany jest w km około 34 + 721 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 984) do m. Trzciana (przed skrzyżowaniem z DG 103328R tzw. „Drogą Pańską” w km 2 + 605.83).

Zakres robót i prac projektowych został określony w rozdziale III SIWZ wraz z załącznikami i...

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 2 zadania – zadanie nr 1.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
79900000 Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
79990000 Verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
45233121 Bauarbeiten für Hauptstraßen
45233320 Fundamentierungsarbeiten für Landstraßen
45243510 Uferbau
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45233294 Installation von Straßenverkehrssignalen
45233290 Installation von Straßenschildern
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231110 Rohrverlegearbeiten
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232310 Bauarbeiten für Fernsprechleitungen
45232452 Entwässerungsarbeiten
44212329 Sicherheitsabschirmungen
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45233124 Bau von Fernstraßen
45236000 Oberbauarbeiten
45233140 Straßenarbeiten
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71351914 Archäologische Untersuchungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Od miejscowości Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadania nr 1:

1. budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 (jezdnia drogi wojewódzkiej o szerokości 7.0 m + pobocza bitumiczne 2 x 0,5 m + pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m);

2. budowa skrzyżowań nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 z drogami publicznymi (powiatową i gminnymi):

a) skrzyżowanie skanalizowane w km 2 + 694.29 z drogą gminną nr 103328R (z małą kroplą na drodze podporządkowanej);

b) rondo w km 2+899.59 z drogą powiatowa nr 1152R,

c) skrzyżowanie skanalizowane w km 5 + 281.81 z drogą gminną nr 103432R (z małą kroplą na drodze podporządkowanej);

d) skrzyżowanie skanalizowane w km 6 + 462.69 z drogą gminną nr 103434R (z małą kroplą na drodze podporządkowanej);

3. rozbudowa innych dróg publicznych w niezbędnym zakresie;

4. budowa odcinków drogi gminnej nr 103433R od km około 6 + 154 do km około 6 + 462;

5. budowa i przebudowa chodników i przejść dla pieszych w rejonie ronda z drogą powiatową nr 1152R w km 2 + 899.59;

6. budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

7. budowa wjazdów/wyjazdów do pasa drogowego w celach utrzymaniowych;

8. budowa przejść ekologicznych;

9. budowa urządzeń ochrony akustycznej – ekrany akustyczne;

10. budowa oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań typu rondo;

11. przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (siecią: teletechniczną, gazociągową, elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną i wodociągiem);

12. budowa i przebudowę odwodnienia (przebudowa i budowa rowów otwartych i budowa kanalizacji deszczowej, ścieków korytkowych, trójkątnych, skarpowych i budowę przepustów);

13. umocnienie wylotów elementów odwodnienia, wlotów i wylotów przepustów;

14. rozbiórka istniejących elementów kolidujących z projektowaną inwestycją (przepustów, jezdni dróg, obrzeży, chodników, obiektów budowlanych);

15. likwidacja rowów otwartych, które utracą swoją funkcję;

16. wycinka drzew i krzewów kolidujących z budowaną drogą i jej elementami, gospodarka istniejącą zielenią;

17. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

18. przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV (podniesienie linii w celu zachowania skrajni pionowej drogi);

19. nasadzenia rekompensacyjne drzew.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 06/11/2020
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadanie jest planowane do współfinansowania z projektu z EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 1 – 330 000,00 PLN.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 2 zadania – zadanie nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
79900000 Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
79990000 Verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
45233121 Bauarbeiten für Hauptstraßen
45233320 Fundamentierungsarbeiten für Landstraßen
45243510 Uferbau
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45233294 Installation von Straßenverkehrssignalen
45233290 Installation von Straßenschildern
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231110 Rohrverlegearbeiten
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232310 Bauarbeiten für Fernsprechleitungen
45232452 Entwässerungsarbeiten
44212329 Sicherheitsabschirmungen
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45233124 Bau von Fernstraßen
45236000 Oberbauarbeiten
45233140 Straßenarbeiten
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71351914 Archäologische Untersuchungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Od miejscowości Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadania nr 2:

1. budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 (jezdnia drogi wojewódzkiej o szerokości 7.0 m + pobocze bitumiczne 2 x 0,5 m + pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m);

2. budowa skrzyżowań nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 z drogami publicznymi (wojewódzką i gminną):

a) rondo w km 0+000,00 z istniejącą drogą wojewódzka nr 984;

b) skrzyżowanie zwykłe w km 1+226.90 z drogą gminną nr 103428R;

3. rozbudowa innych dróg publicznych w niezbędnym zakresie;

4. budowa dodatkowej jezdni drogi wojewódzkiej do skomunikowania dzielonych działek;

5. budowa ścieżki rowerowej z możliwością poruszania się pieszych oraz przejazdów i przejść dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania z istniejącą drogą wojewódzka nr 984 w km 0 + 000.00;

6. budowa chodnika dla pieszych w rejonie ronda w km 0 + 000.00 z istniejącą drogą wojewódzka nr 984;

7. budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

8. budowa wjazdów/wyjazdów do pasa drogowego w celach utrzymaniowych;

9. budowa przejść ekologicznych oraz ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów;

10. budowa oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania typu rondo;

11. przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (siecią: teletechniczną, elektroenergetyczną);

12. budowa i przebudowa odwodnienia (przebudowa i budowa rowów otwartych i budowa kanalizacji deszczowej, ścieków korytkowych, trójkątnych, skarpowych i budowę przepustów);

13. umocnienie wylotów elementów odwodnienia, wlotów i wylotów przepustów;

14. rozbiórka istniejących elementów kolidujących z projektowaną inwestycją (przepustów, jezdni dróg, obiektów budowlanych);

15. likwidacja rowów otwartych, które utracą swoją funkcję;

16. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budowaną drogą i jej elementami, gospodarka istniejącą zielenią,

17. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

18. nasadzenia rekompensacyjne drzew.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 06/11/2020
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadanie jest planowane do współfinansowania z projektu z EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 2 – 172 000,00 PLN.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia w DUUE.

Jeżeli tabela w tym dniu nie była publikowana pod uwagę zostanie wzięta pierwsza tabela opublikowana po dniu opublikowania ogłoszenia w DUUE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

I. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami:

1. Dyrektor kontraktu (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: min. 5 lat w pełnieniu funkcji dyrektora lub dyrektora kontraktu, lub kierownika budowy.

Uprawnienia: nie wymagane.

2. Projektant główny (projektant branży drogowej) (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej zadania dot. budowy/rozbudowy/przebudowy drogi publicznej kl. min. Z o dł. min. 2 km.

Uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności budownictwa drogowego

3. Projektant branży mostowej (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej (PB i PW) zadania dot. budowy/rozbudowy/przebudowy obiektu mostowego o kl. nośności min B (wg PN-85/S-10030).

Uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności budownictwa mostowego.

4. Kierownik budowy – kierownik robót drogowych (1 os. lub 2 odrębnie) – wymagania:

Doświadczenie: 3 lata w realizacji jako kierownik budowy lub kierownika robót drogowych min. 1 zadania dot. budowy/rozbudowy/przebudowy drogi publicznej kl. min. Z o dł. min. 2 km.

Uprawnienia: budowlane w specjalności budownictwa drogowego

5. kierownik budowy – kierownik robót mostowych (1 os. lub 2 odrębnie) – wymagania:

Doświadczenie: 3 lata w realizacji jako kierownik budowy – kierownik robót mostowych min. 1 zadania dot. budowy /rozbudowy/przebudowy obiektu mostowego o kl. nośności min B (wg PN-85 /S-10030).

Uprawnienia: budowlane w specjalności budownictwa mostowego

6. Geodeta (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: nie wymagane.

Uprawnienia: uprawnienie zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uwaga!

Ilość lat doświadczenia personelu Wykonawcy (osób zdolnych do wykonania zamówienia) należy liczyć od daty wystawienia stos. uprawnień.

W załączniku (wykaz kadry) Wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-mm-rrrr) pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.

Okresy pełnienia ww. funkcji na różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.

II. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże wykonanie:

W zakresie prac projektowych:

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

— min. 1 projektu – dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi kl. min. Z o dł. min. 2 km,

— min. 1 dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego o kl. nośności min. B (wg PN-85/S-10030)

W zakresie robót budowalnych:

W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

— min. 1 zadania polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej kl. min. Z o dł. min. 2 km

lub

Udokumentowanie wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

— min.1 zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi kl. min. Z o dł. min. 2 km.

Zamawiający nie wymaga aby w/w zadania były wykonane w ramach 1 zad/zlecenia/zam/inwest.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bud., ustawie z dnia 23.4.1964 KC i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. Zamaw. dopuszcza podwykonawstwo. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – KP. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 4 pracown. fiz. W trakcie realizacji zamówienia na terenie placu budowy. Zamaw. przewiduje możliwość unieważnienia postęp. o udziel. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 09:30
Ort:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, POLSKA, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, Wydział Zamówień Publicznych, II piętro, pokój nr 36, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ze strony Zamawiającego – Komisja przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Do oferty Wyk. zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ośw., o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow. jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na stronie internetowej Zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z nich.

5. Na wezw. Zam, w celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postep. Wyk zobowiązany jest do złożenia dokumentów o których mowa w §5 pkt od 1 do 10 rozp. Min. Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126).

6. W celu potw. spełn. warunków dot. zdolności techn i zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:

a) wykazu robót – pkt 8.3a SIWZ;

b) wykazu usług – pkt 8.3b SIWZ;

c) wykazu osób – pkt 8.3c SIWZ.

7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww. rozp.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępow. o udziel, zamówienia wyklucza się Wyk, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1–8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć:

— JEDZ, Wykaz elementów rozliczeniowych – rozdział IV SIWZ, dowód wniesienia wadium, Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ww. dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować do jednego pliku archiwum (.ZIP), zaszyfrować za pomocą dedykowanej aplikacji z platformy miniportal oraz przesłać za pomocą ePUAP. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.

13. Zam. przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości zad. 1 – 30 %, zad. 2 – 30 % zamówienia podstawowego. Opis przewidywanych zamówień podobnych zawiera pkt 3.16 IDW.

14. W celu związanym z post. o udzielenie zamówienia publicznego Zam. zamieszcza w SIWZ Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie intern.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020