Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Bauleistung - 333911-2020

16/07/2020    S136

България-Горно Сахране: Работи по поддръжане на пътища

2020/S 136-333911

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Мазалат“
Национален регистрационен номер: 2016176540122
Пощенски адрес: ул. „Опълченска“ № 1А
Град: с. Горно Сахране
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6151
Държава: България
Лице за контакт: Димчо Динев Радев
Електронна поща: dds_mazalat@abv.bg
Телефон: +359 882533035
Факс: +359 43572242
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4514
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27254
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/67695
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/67695
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на гори — държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП „ДЛС Мазалат“

II.1.2)Основен CPV код
45233141 Работи по поддръжане на пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерилизовани ивици в териториалния обхват на ТП „ДЛС Мазалат“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 992.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
код NUTS: BG344 Стара Загора
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП „ДЛС Мазалат“, подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 992.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 09/09/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/08/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/08/2020
Местно време: 11:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2020