Bauleistung - 334105-2020

16/07/2020    S136

Polen-Zielona Góra: Bau von Fernheizleitungsnetzen

2020/S 136-334105

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
Nationale Identifikationsnummer: KRS: 0000040284
Postanschrift: ul. Zjednoczenia 103
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Bawankiewicz
E-Mail: agnieszka.bawankiewicz@gkpge.pl
Telefon: +48 785070264

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgeenergiaciepla.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://swpp2.gkpge.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa magistrali II oraz sc os. Piastowskie

Referenznummer der Bekanntmachung: 1001176400
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232140 Bau von Fernheizleitungsnetzen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) rozbiórka i budowa odcinka magistralnej sieci cieplnej w pierścieniu: etap I – od komory KII-9 przy ul. Staszica do komory KII-14 przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze;

2) rozbiórka i budowa odcinka magistralnej sieci cieplnej w pierścieniu: etap III – od komory KII-24 przy ul. Podgórnej do komory KVI-6/2 przy ul. Waryńskiego w Zielonej Górze;

3) rozbiórka i budowa istniejącej sieci cieplnej osiedlowej 2xDN50/125 – 2xDN200/315 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Osiedlu Piastowskim – etap I – ul. Wyszyńskiego, Ptasia, Festiwalowa w Zielonej Górze;

4) rozbiórka i budowa istniejącej sieci cieplnej osiedlowej 2xDN65/140 – 2xDN200/315 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Osiedlu Piastowskim – Etap II – ul. Ptasia, św. Cyryla i Metodego, Anieli Krzywoń, Witebska, Zawadzkiego „Zośki” w Zielonej Górze;

5) rozbiórka i budowa odcinka magistralnej sieci cieplnej w pierścieniu: etap II – od komory KII-14 przy ul. Podgórnej do komory KII-24 przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 24/09/2019
Ende: 13/11/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr POIS.01.05.00-00-0041/16

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 225-552744

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa magistrali II oraz sc os. Piastowskie

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
24/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Płaska 4–10
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 10 780 761.81 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

6.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z ... – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45232140 Bau von Fernheizleitungsnetzen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) „rozbiórka i budowa odcinka magistralnej sieci cieplnej w pierścieniu: etap I – od komory KII-9 przy ul. Staszica do komory KII-14 przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze”;

2) „rozbiórka i budowa odcinka magistralnej sieci cieplnej w pierścieniu: etap III – od komory KII-24 przy ul. Podgórnej do komory KVI-6/2 przy ul. Waryńskiego w Zielonej Górze”;

3) rozbiórka i budowa istniejącej sieci cieplnej osiedlowej 2xDN50/125 – 2xDN200/315 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Osiedlu Piastowskim – etap I – ul. Wyszyńskiego, Ptasia, Festiwalowa w Zielonej Górze”;

4) „rozbiórka i budowa istniejącej sieci cieplnej osiedlowej 2xDN65/140 – 2xDN200/315 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Osiedlu Piastowskim – etap II – ul. Ptasia, św. Cyryla i Metodego, Anieli Krzywoń, Witebska, Zawadzkiego „Zośki” w Zielonej Górze”;

5) „rozbiórka i budowa odcinka magistralnej sieci cieplnej w pierścieniu: etap II – od komory KII-14 przy ul. Podgórnej do komory KII-24 przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze”.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 24/09/2019
Ende: 13/11/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 10 830 218.75 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Płaska 4–10
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana wysokości wynagrodzenia z 10 780 761,81 PLN netto na 10 830 218,75 PLN netto.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

— braku zgody Konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych na działce nr 36/1; do czasu otrzymania zgody na prowadzenie badań archeologicznych; Wykonawca nie mógł tym samym kontynuować wykonywania prac,

— konieczność zmiany trasy przebiegu sieci ciepłowniczej, obejmowanej zadaniem, poprzez przeprojektowanie w taki sposób, aby zminimalizować ingerencję w tereny objęte koniecznością wykonywania badań archeologicznych,

— po rozpoczęciu realizacji zadania pn.: Rozbiórka i budowa istniejącej sieci cieplnej osiedlowej – etap I – inwestor wraz z projektantem dokonali ponownego przeliczenia parametrów pracy sieci ciepłowniczej, co doprowadziło do stwierdzenia konieczności zmian doboru regulatora różnicy ciśnień, zaprojektowanego w komorze KI-14. Wykonawca zobligowany został tym samym do dokonania korekty zamówienia regulatora. Zmiana ta pozostaje niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania linii ciepłowniczej w założonych parametrach.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 10 780 761.81 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 10 830 218.75 PLN