Bauleistung - 334118-2020

16/07/2020    S136

Tschechien-Luže: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen

2020/S 136-334118

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Nationale Identifikationsnummer: 00183024
Postanschrift: Košumberk 80
Ort: Luže
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 538 54
Land: Tschechien
E-Mail: tesar@hamzova-lecebna.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.hamzova-lecebna.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu A a HL Luže – Košumberk – rekonstrukce pavilonu A

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45215100 Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na objektu pavilónu A v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Hamzova léčebna, Energetické úspory na pavilónu A“, zpracované společností PK Adamec, s.r.o. (hlavní projektant Ing. Jiří Adamec), Komenského 42, 561 51 Letohrad, ČESKÁ REPUBLIKA, pod zakázkovým číslem PK-17-1016-A z 11/, resp. změny výkresů jsou datovány 04/2019 a označeny Změna stavby před dokončením 04/2019. Tento projekt je přílohou č. 5-1 těchto PPZN

A

Dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „Projekt“) s názvem „Rekonstrukce pavilonu A, HL Luže-Košumberk“, zpracované společností Optima spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ČESKÁ REPUBLIKA, pod zakázkovým číslem 4262-17-3 z 03/2019 (s označením Změna PD 03/2019, přičemž součástí projektu je rovněž Požárně bezpečností řešení), která je přílohou č. 5-2 těchto PPZN,

(dále také „Projekty“). Podrobný rozsah viz. ZD.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 08/08/2019
Ende: 30/09/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006834

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
Bezeichnung des Auftrags:

HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu A a HL Luže – Košumberk – rekonstrukce pavilonu A

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
08/08/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Staver Luže s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 03564240
Postanschrift: Zdislav 38
Ort: Luže
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 538 54
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 39 793 739.58 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

„HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu A“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí a

„HL Luže – Košumberk – rekonstrukce pavilonu A“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR.

Tato změna se týká pouze projektu „HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu A“.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45215100 Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Změny a odlišnosti od projektové dokumentace a výkazu výměr v projektové dokumentaci „HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu A“, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby) specifikované v příloze č. 1 k dodatku ke smlouvě „Energet. úspory pav A“.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 08/08/2019
Ende: 26/10/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 564 437.24 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Staver Luže s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 03564240
Postanschrift: Zdislav 38
Ort: Luže
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 538 54
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Změny a odlišnosti od projektové dokumentace a výkazu výměr v projektové dokumentaci „HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu A", které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby) specifikované v příloze č. 1 k dodatku ke smlouvě „Energet. úspory pav A".

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Dodatečné stavební práce – změny a odlišnosti od projektové dokumentace a výkazu výměr „HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu A", které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 41 292 406.35 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 41 856 843.59 CZK