Lieferungen - 334124-2020

16/07/2020    S136

Nederland-Utrecht: Analytische of wetenschappelijke software

2020/S 136-334124

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12 -24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Richard Kalksma
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Marktconsultatie Analysetools tbv Auditing (verwachte einddatum: 31.8.2020)

Referentienummer: IUC20-023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48461000 Analytische of wetenschappelijke software
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Belastingdienst voert audits uit bij Belastingplichtigen om de naleving van fiscale wet- en regelgeving te controleren. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van digitale informatie. De gebruikte bronnen en formaten daarin zijn divers. Voor sommige bronnen zoals boekhoud- en salarispakketten zijn standaard exports ontwikkeld in samenwerking met de pakketleveranciers. Dit zijn zogeheten auditfiles. Echter in de praktijk is er nog behoefte aan het leesbaar maken van informatiebronnen waarvoor geen standaard formaat is gedefinieerd. Daarom gebruikt de Belastingdienst ook software voor het inlezen, vertalen en analyseren van niet standaard bronformaten. Deze marktconsultatie heeft als doel te verkennen wat de markt aan oplossingen biedt voor dit vraagstuk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48482000 Business-intelligence software
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/09/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/07/2020