Lieferungen - 334188-2020

Submission deadline has been amended by:  401739-2020
16/07/2020    S136

Polen-Poznań: Medienspeicher- und -lesegeräte

2020/S 136-334188

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postanschrift: ul. Przybyszewskiego 49
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-355
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Łuczkowska
E-Mail: dzp@spsk2.pl
Telefon: +48 618691695
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.skhs.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://skhs.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://skhs.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP/18/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 294 763.60 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
48820000 Server
48781000 Systemverwaltungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie podstawowe:

— zewnętrzna pamięć masowa – 1,

— przełącznik zasobowy FC – 2,

— przełącznik rdzeniowy SFP – 2,

— przełącznik rdzeniowy Eth – 1.

Zamówienie opcjonalne:

— serwer – 8,

— oprogramowanie wirtualizacyjne – 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena jakościowa / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/06/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamówienie opcjonalne na:

— serwer – 8 szt.,

— oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 szt.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu nr POPC.02.01.00-00-0092/18 pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sekcja II pkt 2.7 zadanie – data realizacji:

Zadanie I – nie później niż 30 dni od daty podp. umowy,

Zadanie II – nie później niż 45 dni od daty podp. umowy,

Zadanie III – nie później niż 60 dni od daty podp. umowy,

Zadanie IV – nie później niż 70 dni od daty podp. umowy,

Zadanie V – czas trwania poszczególnych zadań nie może być dł. niż dla zam. pods., liczony od dnia uruchomienia zamówienia opcjo.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykaz i krótki opis warunków:

1) wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.: oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykaz należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie (2) dostawy sprzętu informatycznego, obejmującego co najmniej serwery lub macierze, z których wartość każdej dostawy jest nie mniejsza niż kwota brutto: 300 000,00 PLN.

2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie (2) dostawy sprzętu informatycznego, obejmującego co najmniej serwery lub macierze, z których wartość każdej dostawy jest nie mniejsza niż kwota brutto: 300 000,00 PLN.

2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia: ekspert ds. ITS – sprzęt serwerowo-sieciowy 1 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto, w którym przeprowadzał instalację i konfigurację infrastruktury techniczno-systemowej w rozumieniu – obejmującej serwer/serwery, macierz dyskową, oprogramowanie wirtualizacyjne.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Postanowienia zostały określone w załączonym do SIWZ wzorze umowy, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/08/2020
Ortszeit: 11:15
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://skhs.eb2b.com.pl/).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

II. Zamawiający wskazuje, że działając na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości PLN: 25 976,00 PLN.

IV. Dokumenty, potwierdzające, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. dokumentów):

1. Szczegółowa dokumentacja techniczna producenta oferowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami. Dokumentacja techniczna będzie podstawą do potwierdzenia zgodności parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń lub rozwiązań będącymi przedmiotem zamówienia (zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim).

2. Dokument potwierdzający, że podmiot (podmioty), który będzie realizował serwis:

— zewnętrznej pamięci masowej,

— serwerów,

posiada wdrożony system w zakresie zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych.

3. Dokument potwierdzający, że producent oferowanego sprzętu:

— zewnętrznej pamięci masowej,

— serwerów,

posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny.

4. Certyfikat lub deklaracja zgodności CE oferowanego sprzętu:

— zewnętrznej pamięci masowej,

— serwerów,

— przełączników: FC, SFP, Eth.

5. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta sprzętu na okres wskazany w ofercie wykonawcy, oraz że usługi gwarancyjne producenta są świadczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez autoryzowany serwis producenta. Oświadczenie to powinno zawierać wykaz autoryzowanych podmiotów świadczących usługi serwisowe na terenie Polski.

Termin wnoszenia wadium jest tożsamy z terminem składania ofert.

IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

V. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U 2016 poz. 1126).

VII. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 11 września 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020