Lieferungen - 334300-2020

Submission deadline has been amended by:  339448-2020
16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Fernmeldeeinrichtungen

2020/S 136-334300

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postanschrift: ul. Wieżowa 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-147
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Damian Uszliński
E-Mail: zp@pansa.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pansa.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.pansa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: służby żeglugi powietrznej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Infrastruktura telekomunikacyjna – modernizacja urządzeń TDM

Referenznummer der Bekanntmachung: 99/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32523000 Fernmeldeeinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja urządzeń Time Division Multiplexing (TDM), zwanych dalej „multiplekserami” z uwzględnieniem podziału na części:

1. część 1 – modernizacja multiplekserów MP 2100 i MP4100 CL1 do wersji MP 4100 CL2;

2. część 2 – modernizacja multiplekserów MG 2500 i MG 2300 do wersji XMC 25 i XMC 23.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja Multiplekserów MP 2100 i MP4100 CL1 do wersji MP 4100 CL2

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32523000 Fernmeldeeinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Przedmiot zamówienia w ramach tej części będzie realizowany odpowiednio w lokalizacjach wskazanych zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 3 ppkt 3.1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja urządzeń Time Division Multiplexing (TDM), zwanych dalej „multiplekserami” MP 2100 i MP4100 CL1 do wersji MP 4100 CL2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja producenta na dostarczone urządzenia, w tym karty „(G) – (minimalny 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy)” / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy przy założeniu, że dostawa zamówionych komponentów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 40 dni od podpisania umowy.

2. Kryteria: nr 1 – cena oferty brutto – waga 80 %, nr 2 – gwarancja producenta na dostarczone urządzenia, w tym karty (G) – (minimalny 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy) – waga 20 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja multiplekserów MG 2500 i MG 2300 do wersji XMC 25 i XMC 23

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32523000 Fernmeldeeinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Przedmiot zamówienia w ramach tej części będzie realizowany odpowiednio w lokalizacjach wskazanych zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 3 ppkt 3.2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja urządzeń Time Division Multiplexing (TDM), zwanych dalej „multiplekserami” MG 2500 i MG 2300 do wersji XMC 25 i XMC 23.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja producenta na dostarczone urządzenia, w tym karty „(G) – (minimalny 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy)” / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy przy założeniu, że dostawa zamówionych komponentów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 40 dni od podpisania umowy.

2. Kryteria: nr 1 – cena oferty brutto – waga 80 % nr 2 – gwarancja producenta na dostarczone urządzenia, w tym karty (G) – (minimalny 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy) – waga 20 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Uwaga: W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej od odpowiedzialności cywilnej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy polegające na dostawie urządzeń telekomunikacyjnych pracujących w technologii TDM (Time-division multiplexing) wraz z ich instalacją, każda o wartości min. 100 000,00 PLN brutto.

Niezależnie od liczby części, na które Wykonawca składa ofertę, dla spełnienia warunku wystarczające jest wykazanie się trzema dostawami zgodnie z postawionym warunkiem udziału w postępowaniu. Za jedną dostawę Zamawiający uznaje dostawę urządzeń telekomunikacyjnych pracujących w technologii TDM (Time-division multiplexing) wraz z ich instalacją w ramach tej samej umowy.

Waga: W przypadku podania wartości wykonanej dostawy w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia:

1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostaw i ich wartości, dat wykonania (od do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1. powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;

b) inne dokumenty/oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a powyżej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji zostały określone w OPZ załącznik nr 1 do SIWZ i Istotnych postanowieniach umowy załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie za pośrednictwem platformy (https://portal.smartpzp.pl/pazp/elearning) w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 30 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu platformy zakupowej (https://portal.smartpzp.pl/pazp).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie określone zostały w rozdziale V SIWZ 1.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ przez Wykonawców składających wspólną ofertę:

5.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1 ppkt 1.1 oraz 1.2, SIWZ odrębnie dla każdej części, będzie oceniane łącznie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w rozdziale V pkt 2, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale VI SIWZ:

6.1. w rozdziale VI pkt 1 Zamawiający wskazał dokumenty składane wraz z ofertą;

6.2. w rozdziale VI pkt 2 Zamawiający wskazał dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdz. V pkt 1 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia wskazanych tam oświadczeń i dokumentów, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

6.3. w rozdziale VI pkt 3 Zamawiający wskazał dokumenty na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

7. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium odpowiednio dla danej z części zamówienia w wysokości:

7.1. w zakresie części 1: 21 600,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100);

7.2. w zakresie części 2: 23 800,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych 00/100).

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale VIII.

8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (jako załączniki/pliki) za pośrednictwem platformy:

a) ofertę, którą stanowi wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ);

b) dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt VI.1 do 5 włącznie oraz VIII SIWZ (w przypadku złożenia wadium w postaci elektronicznej).

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny umowy.

11. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy – załączniki nr 2 do SIWZ. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020