Marché de travaux - 334321-2022

22/06/2022    S119

Pologne-Cracovie: Travaux routiers

2022/S 119-334321

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Numéro national d'identification: PL21
Adresse postale: ul. Głowackiego 56
Ville: Kraków
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Code postal: 30-085
Pays: Pologne
Courriel: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Téléphone: +48 124465810
Fax: +48 124465702
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zdw.krakow.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Activité principale
Autre activité: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich

Numéro de référence: ZDW-DN-4-271-8/22
II.1.2)Code CPV principal
45233140 Travaux routiers
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy w m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 oraz budowa / przebudowa dziewięciu obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Niniejsze zamówienie całościowo stanowi jedną inwestycję / projekt, który uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania z programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego projekt ten ma być realizowany.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221100 Travaux de construction de ponts
45233122 Travaux de construction de rocades
45233128 Travaux de construction de carrefours giratoires
45233129 Travaux de construction de routes transversales
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
71322300 Services de conception de ponts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Lieu principal d'exécution:

DW 968, 961, 993, 966, 981, 780, 781, 973; województwo małopolskie; miejscowość: Szczawa, Kośne Hamry, Poronin, Bednarka, Kobylec, Grybów, Libiąż, Jankowice, Hubenice, Kozłów, Borusowa

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy w m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 oraz budowa / przebudowa dziewięciu obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Niniejsze zamówienie całościowo stanowi jedną inwestycję / projekt, który uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania z programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego projekt ten ma być realizowany.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań:

Zadanie 1 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 968 w m. Szczawa: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 (odc. 060 km 17+639) na rz. Kamienica w m. Szczawa.

Zadanie 2 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 968 w m. Szczawa: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 (odc. 060 km 19+033,90) na rz. Kamienica w m. Szczawa.

Zadanie 3 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 961 w m. Kośne Hamry: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961 (odc. 010 km 3+291,03) na pot. Cicha Woda w m. Kośne Hamry.

Zadanie 4 – budowa mostu w ciągu DW 961 w m. Poronin: Przedmiotem zadania jest wykonanie budowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961 (odc. 010 km 2+259) na pot. Poroniec w m. Poronin.

Zadanie 5 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 993 w m. Bednarka: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 (odc. 060 km 5+316) na pot. Bednarka w m. Bednarka.

Zadanie 6 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 966 w m. Kobylec: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 (odc. 130 km 0+058) na rz. Stradomka w m. Kobylec wraz z dojazdami i budową chodnika w m. Kobylec i Brzezowa.

Zadanie 7 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 981 w m. Grybów: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 (odc. 080 km 2+466) na pot. Czerwony w m. Grybów.

Zadanie 8 – przebudowa (budowa) wiaduktu w ciągu DW 780 w m. Libiąż: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 (odc. 230 km 1+380) w m. Libiąż.

Zadanie 9 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 781 w m. Jankowice: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 (odc. 140 km 1+036) na rz. Wisła w m. Jankowice.

Zadanie 10 – budowa obwodnicy m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu DW 973: Przedmiotem zadania jest wykonanie budowy obwodnicy m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji i rękojmi / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin wykonania zamówienia: 28 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 041-105258
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP, ponieważ w postępowaniu tym ceny wszystkich złożonych w nim ofert, w tym w szczególności cena oferty, która w świetle kryteriów oceny ofert określonych w SWZ mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, znacznie przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia (budżet Zamawiającego) – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej jednocześnie ofertą zawierającą najniższą cenę (239 931 501,79 zł), znacznie przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (177 025 000,00 zł) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny tej oferty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych - KIO
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Zgodnie z przepisami Działu IX Rozdział 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej ustawą PZP).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych - KIO
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022