Lieferungen - 334337-2020

16/07/2020    S136

Magyarország-Budapest: Karusszeltárak

2020/S 136-334337

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Melinda
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547482020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547482020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mentési rendszer bővítése (KBF/370/2020)

Hivatkozási szám: EKR000547482020
II.1.2)Fő CPV-kód
30233170 Karusszeltárak
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mentési rendszer szoftver bővítése, Arcserve UDP v7.01 60 TB + 3 Year

1. rész: Az MNB mentési rendszerének az Arcserve UDP v7.01 szoftver 60 TB-vel történő bővítése és a bővítésre 3 év szoftverkövetés és támogatás (gyártói maintenance support) beszerzése

2. rész: Mentési rendszer bővítéséhez 4 db HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage adattároló eszközök beszerzése, 5 év kibővített teljes körű gyártói garanciával, helyszíni kiszállással

További információ mindkét rész vonatkozásában a Közbeszerzési dokumentumokban található.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Arcserve UDP mentési rendszer bővítése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48710000 Biztonsági mentést készítő vagy visszaállító szoftvercsomag
30233170 Karusszeltárak
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Az MNB mentési rendszerének az Arcserve UDP v7.01 szoftver 60 TB-vel történő bővítése és a bővítésre 3 év szoftverkövetés és támogatás (gyártói maintenance support) beszerzése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

HPE MSA 2050 SAN adattároló szállítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30233170 Karusszeltárak
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

1238 Budapest, Forgalmas út 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Mentési rendszer bővítéséhez 4 db HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage adattároló eszközök beszerzése, 5 év kibővített teljes körű gyártói garanciával, helyszíni kiszállással.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód: 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1-16. §-ai szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában 321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4–7. §-nak megfelelően az EKR-ben kitöltött, Egységes Európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában, azok képviseletében külön- külön tölti ki az EKR-ben az EEKD-t az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira (továbbiakban: kapacitást biztosító gazdasági szereplő) támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlattevő a kapacitást biztosító gazdasági szereplők mindegyike vonatkozásában, azok képviseletében külön- külön tölti ki az EKR-ben az EEKD-t az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (1) bekezdés). Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés).

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. III. és V. fejezeteinek megfelelően kell igazolnia, hogy sem ő, sem az általa az eljárásba bevonni kívánt más gazdasági szereplő nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (2)-(5) bekezdései). Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján az EKR-ben elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdésére és 26. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlattevő a kizáró okok vonatkozásában nem köteles olyan igazolás benyújtására, amelyet az ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott és az alkalmas jelen eljárásban előírt kizáró okok igazolására. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát és a kizáró ok igazolásra szolgáló dokumentum megjelölését.

Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban – a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján – az EEKD IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen nyilatkozni arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) – (6) bekezdései szerinti felhívására – a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények utólagos igazolása érdekében – be kell nyújtani – az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó – részletes adatokat tartalmazó igazolást.

M.1. Eszerint az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész tekintetében: Arcserve UDP mentési rendszer bővítése, 2. rész tekintetében: HPE MSA 2050 SAN adattároló szállítása) teljesítéseit referenciaként kell bemutatnia Közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. §-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilatkozat, és szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontossággal),

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a szolgáltatás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés kiderül,

— az ellenszolgáltatás összegét, és konzorciumi/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét,

— a szerződésszerű teljesítésről való nyilatkozatot.

Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. IV. és V. fejezeteiben foglaltak szerint lehet megfelelni.

Az ajánlattevő az alkalmasság vonatkozásában nem köteles olyan igazolás benyújtására, amelyet az Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott és az alkalmas jelen eljárásban előírt alkalmassági feltételek igazolására. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát és az alkalmassági feltételek igazolásra szolgáló dokumentum megjelölését.

Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezet igénybevételével kíván megfelelni az alkalmassági követelményeknek, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet már az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia az EKR-ben, annak érdekében, hogy a rá vonatkozó elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlatában be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 évben teljesített,

— az 1. rész tekintetében: összesen legalább nettó 65 000 000 HUF értékű, a közbeszerzés tárgyára (Arcserve UDP mentési rendszer bővítése) vonatkozó referenciát,

— a 2. rész tekintetében: összesen legalább nettó 30 000 000 HUF értékű, a közbeszerzés tárgyára (HPE MSA 2050 SAN adattároló szállítása) vonatkozó referenciát (Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja).

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a Közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéstervezetnek megfelelően.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/08/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/08/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti érdeklődés jelzését követően az EKR-ben EKR000547482020 azonosító alatt érhetőek és tölthetőek le, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan. A kapcsolattartásra az EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.

2. Amennyiben ajánlattevő más ajánlattevőkkel közösen kíván ajánlatot benyújtani, a közös ajánlattevő gazdasági szereplőket már az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia az EKR-ben, annak érdekében, hogy a rájuk vonatkozó elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.

3. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlapként csatolnia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlapként csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

6. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy arról is szüksége nyilatkoznia.

7. A szerződéskötés feltétele, hogy Ajánlattevő rendelkezzen – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára éves szinten az 1. rész tekintetében legalább 25 000 000 HUF, a 2. rész tekintetében legalább 10 000 000 HUF kártérítési összegű felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény tartalmára vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania a szándéknyilatkozatát a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítás megkötésére vagy – adott esetben – meglévő biztosításának az előírásoknak megfelelő módosítására vonatkozóan.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kijelenti, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában rögzített eredménytelenségi okot.

9. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni, amennyiben ez karakter korlát miatt teljes terjedelemben nem lehetséges, az ajánlathoz csatolt dokumentumban kell a nyilatkozatnak az űrlapon nem szerepeltethető további tartalmát benyújtani. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat az e-Kr. 11. §-a, valamint a Kbt. 41/A.§-a tartalmazzák.

10. Az ajánlatokra vonatkozó további követelmények, valamint egyéb információ a Közbeszerzési dokumentumokban található. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az e-Kr. és az egyéb végrehajtási rendeletekben foglaltak az irányadóak.

11. FAKSZ: Székely Márta, lajstromsz.: 00065, Horváth Éva, lajstromsz.: 00399, cím: MNB 1850 Budapest, kozbeszerzes@mnb.hu

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2020