Lieferungen - 334345-2020

16/07/2020    S136

Polen-Myszków: Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte

2020/S 136-334345

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Al. Wolności 29
Ort: Myszków
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 42-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Dziechciarz-Pucek
E-Mail: przetargizoz@poczta.fm
Telefon: +48 343158223
Fax: +48 343158223

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Referenznummer der Bekanntmachung: SP ZOZ/DZ/31.2/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”), załącznik nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”).

Załącznik nr 1.3 do niniejszej do niniejszej specyfikacji określa „Warunki gwarancji jakości i serwisu”.

Zamówienie podzielone jest na 13 pakietów (części). Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Szpital Powiatowy w Myszkowie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Elektryczne urządzenie do ssania – szt. 5.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 27/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, Zamawiający przewiduje także wykluczenie Wykonawców w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 09:30
Ort:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://zozmyszkow.ezamawiający.pl w terminie do dnia do dnia 19 sierpnia 2020 r. do godziny 9.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego w tj. w budynku B-2 SP ZOZ w Myszkowie, sala narad w dniu: 19 sierpnia 2020 r. o godz. 9.30.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

— w sprawie przedmiotu zamówienia – Krzysztof Zalas, tel: +48 343158270,

— w sprawie procedury – Magdalena Dziechciarz-Pucek, tel: +48 343158223.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wymienione w niniejszym punkcie oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć następujące oświadczenie: jednolity europejski dokument zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji; w szczególności JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile zostały ustalone), przy czym oświadczenie złożone w części IV α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. warunków udziału w postępowaniu, które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego postępowania zgodnie ze specyfikacją; powyższe oświadczenie należy złożyć zgodnie z instrukcją wskazaną w rozdziale VIII pkt b niniejszej specyfikacji;

2.2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) – przedłożyć: nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy:

3.1. do oferty – dołączyć załączniki nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) i 1.3 („Warunki gwarancji i serwisu”) oraz następujące oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 i opisany w załączniku nr 1.2 dopuszczenia do obrotu i do używania oraz oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na wezwanie Zamawiającego (przed rozstrzygnięciem). Oświadczenia, o których mowa powyżej zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej specyfikacji;

3.2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

3.2.1. przedłożyć deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asortymentu (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego);

3.2.2. przedłożyć certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asortymentu wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).

Ww. wzory załączników nr 1.1 i nr 1.2 należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w ich treści – stanowią one integralną część oferty.

Ww. załączniki nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;

3.2.3. opis i fotografie, lub folder zaoferowanego sprzętu medycznego.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1 zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej specyfikacji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020