Lieferungen - 334347-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 136-334347

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Straż Miejska m.st. Warszawy
Nationale Identifikationsnummer: 5262150068
Postanschrift: Młynarska 43/45
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-170
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emil Wiszniewski Wydział zamówień publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
E-Mail: emil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Telefon: +48 228511612
Fax: +48 226656044
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.strazmiejska.waw.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://strazmiejska-waw.logintrade.net
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów przenośnych, tabletu, drukarki oraz akcesoriów komputerowych

Referenznummer der Bekanntmachung: SM-WZP-2131-10/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— komputerów przenośnych typu I w ilości 19 szt.,

— komputerów przenośnych typu II w ilości 2 szt.,

— urządzenia przenośnego typu tablet w ilości 1 szt.,

— kolorowej drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości 1 szt.,

— projektora multimedialnego w ilości 1 szt.,

— przedłużaczy USB w ilości 20 szt.,

— klawiatur komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— myszy komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— nagrywarek zewnętrznych DVD USB w ilości 10 szt.,

— kabli HDMI w ilości 10 szt.,

— słuchawek komputerowych nausznych w ilości 10 szt.,

— stacji dokujących z 2 HDD w ilości 2 szt.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 138 211.39 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— komputerów przenośnych typu I w ilości 19 szt.,

— komputerów przenośnych typu II w ilości 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Realizacja napraw gwarancyjnych do następnego dnia roboczego / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 120 828.03 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213200 Tablettcomputer
30232110 Laserdrucker
30236000 Diverse Computerausrüstungen
30237410 Computermäuse
30237460 Computertastaturen
30237000 Teile und Zubehör für Computer
31224810 Verlängerungskabel
31224400 Anschlusskabel
32331500 Aufzeichnungsgeräte
32342100 Kopfhörer
38652100 Vorführgeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— urządzenia przenośnego typu tablet w ilości 1 szt.,

— kolorowej drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości 1 szt.,

— projektora multimedialnego w ilości 1 szt.,

— przedłużaczy USB w ilości 20 szt.,

— klawiatur komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— myszy komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— nagrywarek zewnętrznych DVD USB w ilości 10 szt.,

— kabli HDMI w ilości 10 szt.,

— słuchawek komputerowych nausznych w ilości 10 szt.,

— stacji dokujących z 2 HDD w ilości 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Realizacja napraw gwarancyjnych do następnego dnia roboczego / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 17 383.36 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną dla danego zadania na zasadach określonych w rozdziale XX SIWZ, jeżeli w danym zadaniu zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja będzie prowadzona na platformie zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: (https://strazmiejska-waw.logintrade.net)

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się na platformie zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: (https://strazmiejska-waw.logintrade.net)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności, należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem (http://strazmiejska-waw.logintrade.net)

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być obligatoryjnie sporządzona w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami SIWZ na formularzach o treści zgodnej z wzorami, o których mowa w rozdziale XVI pkt 2 SIWZ.

Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej. Wspomniany dokument (oferta) nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i niedopuszczalne jest złożenie go w innej postaci.

Uwaga!

Zamawiający zaleca składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z funkcją skrótu SHA-256 lub

wyższego.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) wykażą brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu jeżeli nie zajdą przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, to jest: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.).

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wymaganych od Wykonawcy zawarty jest w rozdziale IX SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację Wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ – Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Do oferty sporządzonej zgodnie z zapisami rozdziału XVI pkt 2 SIWZ, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ należy załączyć:

1. dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

2. w sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale IX pkt 5;

3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy wystąpią uzasadnione okoliczności powodujące konieczność zmiany zaoferowanego sprzętu np. z powodu wycofania go z produkcji lub zaprzestania produkcji danego sprzętu (np. zakończenia cyklu produkcyjnego danego modelu). Zaistnienie takiej sytuacji musi być udokumentowane. Sprzęt zamienny nie może cechować się gorszymi parametrami technicznymi, musi być kompatybilny z pozostałymi elementami przedmiotu zamówienia oraz nie może powodować podwyższenia ceny umowy wynikającej z oferty przetargowej. Zmiany umowy zostały określone w rozdziale XIV SIWZ oraz w § 13 wzoru umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020