Lieferungen - 334364-2020

16/07/2020    S136

Polska-Szczecin: Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

2020/S 136-334364

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 10A
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 70-231
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Grabowska-Krysztofiak
E-mail: 15wog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261454925
Faks: +48 261452398

Adresy internetowe:

Główny adres: https://15wog.wp.mil.pl/

Adres profilu nabywcy: https://15wog.wp.mil.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia, środków ochrony indywidualnej oraz przedmiotów specjalnych dla instytucji i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału ...

Numer referencyjny: 46-ZP-07-20-142
II.1.2)Główny kod CPV
18100000 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c – podstawa) oraz (3.1, 3a.1 formularz cenowy prawo opcji) do SIWZ oddzielny dla każdej części zamówienia) oraz w oparciu o WDTT (wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna).

Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji wymienionego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia wskazany w części 2 zamówienia winień być wykonany według określonego wzoru przedmiotu obowiązującego w MON, zgodnie z obowiązującą wojskową dokumentacją techniczno-technologiczną (WDTT) i zgodny ze wzorami przedmiotów obowiązujących w MON.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18100000 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c – podstawa) oraz (3.1, 3a.1 formularz cenowy prawo opcji) do SIWZ oddzielny dla każdej części zamówienia) oraz w oparciu o WDTT (wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna).

Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji wymienionego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia wskazany w części 2 zamówienia winień być wykonany według określonego wzoru przedmiotu obowiązującego w MON, zgodnie z obowiązującą wojskową dokumentacją techniczno-technologiczną (WDTT) i zgodny ze wzorami przedmiotów obowiązujących w MON.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Na wypadek wykorzystania dostaw i środków objętych zamówieniem podstawowym, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji dla części 1 i 2 postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr (3.1 i 3a.1 formularz cenowy – opcja) do SIWZ. Wykonawca składając swoją ofertę obowiązany jest uwzględnić w niej także prawo opcji, dokonując jej wyceny na odrębnym formularzu cenowym oraz wskazując cenę całkowitą opcji w formularzu ofertowym. Skorzystanie z prawa opcji odbędzie się na zasadach określonych w umowie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa specjalnej odzieży roboczej i ochronnej wg. WDTT

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18800000 Obuwie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c – podstawa) oraz (3.1, 3a.1 formularz cenowy prawo opcji) do SIWZ oddzielny dla każdej części zamówienia) oraz w oparciu o WDTT (wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna).

Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji wymienionego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia wskazany w części 2 zamówienia winień być wykonany według określonego wzoru przedmiotu obowiązującego w MON, zgodnie z obowiązującą wojskową dokumentacją techniczno-technologiczną (WDTT) i zgodny ze wzorami przedmiotów obowiązujących w MON.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Na wypadek wykorzystania dostaw i środków objętych zamówieniem podstawowym, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji dla części 1 i 2 postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr (3.1 i 3a.1 formularz cenowy – opcja) do SIWZ. Wykonawca składając swoją ofertę obowiązany jest uwzględnić w niej także prawo opcji, dokonując jej wyceny na odrębnym formularzu cenowym oraz wskazując cenę całkowitą opcji w formularzu ofertowym. Skorzystanie z prawa opcji odbędzie się na zasadach określonych w umowie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa przedmiotów specjalnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18100000 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c – podstawa) oraz (3.1, 3a.1 formularz cenowy prawo opcji) do SIWZ oddzielny dla każdej części zamówienia) oraz w oparciu o WDTT (wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna).

Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji wymienionego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia wskazany w części 2 zamówienia winień być wykonany według określonego wzoru przedmiotu obowiązującego w MON, zgodnie z obowiązującą wojskową dokumentacją techniczno-technologiczną (WDTT) i zgodny ze wzorami przedmiotów obowiązujących w MON.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa zestawów do pracy w zagłębieniu oraz ewakuacji z głębokości

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35121300 Osprzęt bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c – podstawa) oraz (3.1, 3a.1 formularz cenowy prawo opcji) do SIWZ oddzielny dla każdej części zamówienia) oraz w oparciu o WDTT (wojskowa dokumentacja techniczno-technologiczna).

Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji wymienionego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia wskazany w części 2 zamówienia winień być wykonany według określonego wzoru przedmiotu obowiązującego w MON, zgodnie z obowiązującą wojskową dokumentacją techniczno-technologiczną (WDTT) i zgodny ze wzorami przedmiotów obowiązujących w MON.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający rezygnuje z opisu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający rezygnuje z opisu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) posiadają zdolność techniczną i zawodową:

wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— dla części 1 zamówienia – jedną umowę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,

— dla części 2 zamówienia – jedną umowę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,

— dla części 3 zamówienia – jedną umowę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 3 000,00 PLN brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,

— dla części 4 zamówienia – jedną umowę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 10 000,00 PLN brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Uwaga

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie kilku części zamówienia winni wykazać się wykonaniem zamówień w ilościach oraz kwotach dla każdej części osobno.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę wynosi: brutto ..............................(słownie .................................................).

2. Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe są stałe przez cały okres realizacji umowy.

3. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura za wykonanie umowy wraz z dokumentem WZ.

4. Na fakturze należy wyszczególnić wszystkie pozycje dostarczonego towaru zgodnie z nazewnictwem i rozmiarem z SIWZ i formularzem cenowym wraz z podaniem cen jednostkowych.

5. Należność za wykonaną dostawę przekazywana będzie z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy o numerze ................................... w terminie ...... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Zmiana konta bankowego Wykonawcy wymaga zmiany umowy w formie aneksu i obowiązuje Zamawiającego po podpisaniu tego aneksu.

7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunk...

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie postępowania za pośrednictwem platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: biuletyn@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: biuletyn@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: biuletyn@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020