Lieferungen - 334368-2020

Submission deadline has been amended by:  414726-2020
16/07/2020    S136

Polska-Korczyna: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2020/S 136-334368

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Korczyna
Krajowy numer identyfikacyjny: 37044056000000
Adres pocztowy: ul. Rynek 18A
Miejscowość: Korczyna
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusława Gargasz
E-mail: gmina@korczyna.pl
Tel.: +48 134354080
Faks: +48 134354096
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.korczyna.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.korczyna.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie gminy Korczyna

Numer referencyjny: EPP.271.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu instalacji fabrycznie nowych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Korczyna.

1.1 Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Korczyna” w ramach osi priorytetowej III. czysta energia, działania 3.1 rozwój OZE, Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020, numer naboru: RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Korczyna

II.2.4)Opis zamówienia:

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń, tj. kolektorów słonecznych płaskich (134 instalacje), kolektorów słonecznych próżniowych (132 instalacje), paneli fotowoltaicznych (293 instalacje), kotłów klasy 5 na biomasę (42 instalacje) na terenie gminy Korczyna, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, a w tym między innymi:

1.2.1 sporządzenie (przed montażem) protokołu uzgodnień montażu z mieszkańcem dla każdej instalacji;

1.2.2 montaż kolektorów słonecznych;

1.2.3 montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu (na dachu lub w razie konieczności na gruncie);

1.2.4 montaż kotła na biomasę;

1.2.5 uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

1.2.6 przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia;

1.2.7 sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi użytkownikom;

1.2.8 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdej instalacji.

1.3 Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym z Zamawiającym i właścicielami poszczególnych nieruchomości termin rozpoczęcia prac i rozmieszczenie urządzeń odpowiednio na każdym obiekcie. Organizacja prac musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. Prace należy zorganizować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac była najmniejsza i zapewniała bezpieczeństwo dla mieszkańców nieruchomości.

1.4 Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Przed przystąpieniem do odbioru dostaw z montażem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz karty gwarancyjne urządzeń. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.5 Za montaż, instalację i przyłączenie urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż i funkcjonowanie instalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy instalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną odpowiada Wykonawca.

1.6 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich prób i sprawdzeń, a także pierwszego rozruchu, tak aby oddać w pełni gotowe instalacje do użytkowania.

1.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 a, 1 b, 1 c, 1 d i 1 e do niniejszej specyfikacji, które obejmują: opis techniczny montażu instalacji fotowoltaicznych, opis techniczny montażu instalacji solarnych w oparciu o płaskie kolektory słoneczne, opis techniczny montażu instalacji solarnych w oparciu o próżniowe kolektory słoneczne, opis techniczny montażu instalacji solarnych w oparciu o próżniowe kolektory słoneczne oraz opis techniczny montażu kotłów na pellet o mocach 12 kW, 20 kW, 30 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem.

1.8 W trakcie realizacji zadania zmianie może ulec miejsce, lokalizacja i montaż przedmiotowych instalacji (w tym również zmiana posadowienia instalacji, która może spowodować zmianę wysokości podatku od towarów i usług danej instalacji) ze względu na szczególne warunki np. niekorzystna orientacja dachu itp.

1.9 Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

1.9.1 podłączenia dodatkowej wężownicy do kotła;

1.9.2 przygotowania pomieszczenia do montażu zasobnika solarnego;

1.9.3 doprowadzenia zasilania (gniazdko z uziemieniem) do regulatora solarnego;

1.9.4 doprowadzenie instalacji zimnej i ciepłej wody do pomieszczenia, w którym będzie zasobnik;

1.9.5 doprowadzenie przewodu uziemiającego pod tablicę licznika po stronie użytkownika;

— które to leżą po stronie użytkownika.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: grubość szyby płaskiego kolektora słonecznego / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: pozytywny wynik próby odporności na uderzenia płaskiego kolektora słonecznego wykonanej zgodnie z norma EN ISO 9806:2013 z wykorzystaniem kulki lodu o średnicy min. 35 mm / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: wytrzymałość na obciążenie przedniej ściany modułu PV / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja wydajności mocy modułu pv / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: emisja sezonowa pyłu przez kocioł na pellet / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: klasa efektywności energetycznej kotła na pellet / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Korczyna” w ramach osi priorytetowej III. czysta energia, działania 3.1 rozwój OZE, Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020, numer naboru: RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji kolektorów słonecznych obejmujące nie mniej niż 120 zestawów w ramach jednego kontraktu;

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych obejmujące nie mniej niż 140 zestawów w ramach jednego kontraktu;

c) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów kotłów na pelet obejmujące nie mniej niż 20 zestawów w ramach jednego kontraktu.

Uwaga!

Wykonawcy składający ofertę mogą wykazać spełnienie powyższego warunku, wykazując jedną lub dwie dostawę z montażem spełniającą łącznie wymogi wskazane powyżej.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności:

a) osobą przeznaczoną na stanowisko Kierownika technicznego posiadającą uprawnienia do kierowania lub nadzorowania prac w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień i doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu trzema pracami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;

b) osobą przeznaczoną na stanowisko Kierownika montażu posiadającą uprawnienia do kierowania lub nadzorowania prac w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień i doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu trzema pracami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji (stanowisk) przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych stanowisk.

Kierownik prac (tj. Kierownik techniczny, kierownik montażu) powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.3.3 SIWZ.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

Pozostałe dane odnośnie warunku zapisane w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą na podstawie art. 144 ustawy Pzp, oraz opisanych w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Gminy Korczyna, ul. Rynek 18A, pokój nr 11, POLSKA

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Do oferty należy dołączyć:

1.1 pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w postaci elektronicznej, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza;

1.2 wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji wraz odpowiednimi załącznikami (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu lub załącznikach, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji i załączników do SIWZ);

1.3 dowód wniesienia wadium;

1.4 w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące kolektora słonecznego;

b) certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej);

c) załącznik do certyfikatu Solar Keymark lub innego równoważnego certyfikatu wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej);

d) pełne badania zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej);

e) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące zasobnika podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej;

f) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące zespołu pompowo-sterowniczego;

g) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące układu automatyki (sterownika);

h) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące orurowania solarnego wraz z izolacją cieplną;

i) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące modułu fotowoltaicznego;

j) deklaracja zgodności modułu fotowoltaicznego z normą IEC 61215 i IEC 61730 lub normami równoważnymi;

k) certyfikat modułu fotowoltaicznego wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą PN-EN 61215 lub IEC 61730, IEC 61701 i IEC 62716 lub normami równoważnymi (certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.);

l) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące falownika fotowoltaicznego;

m) deklaracja zgodności falownika z normą EN 50438 lub normami równoważnymi;

n) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące kotła na pelet;

o) certyfikat 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012 w przypadku kotła na pelet.

Na podstawie przedstawionych dokumentów zostanie oceniona zgodność poszczególnych elementów instalacji solarnej, fotowoltaicznej oraz kotłów na pelet z SIWZ. Przedstawione dokumenty muszą zawierać, w szczególności, jednoznacznie opisane parametry urządzeń pozwalające również określić kryteria (pozacenowe) oceny ofert, tj.:

a) grubość szyby płaskiego kolektora słonecznego;

b) pozytywny wynik próby odporności na uderzenia dla płaskiego kolektora słonecznego wykonanej zgodnie z normą EN ISO 9806:2013 z wykorzystaniem kulki lodu o średnicy min. 35 mm;

c) wytrzymałość na obciążenie przedniej ściany modułu pv;

d) gwarancja wydajności mocy modułu pv;

e) emisję sezonową pyłu przez kocioł na pellet;

f) klasę efektywności energetycznej kotła na pellet.

1.5 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ofertę i JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie:

1) przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

2) powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy do wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020