Lieferungen - 334376-2020

16/07/2020    S136

Ungarn-Budapest: Erdgas

2020/S 136-334376

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_23305041
Postanschrift: Széchenyi utca 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Póczosné Jákfalvi Szilvia
E-Mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125603
Fax: +36 14125819

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nav.gov.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000658032020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000658032020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szabadpiaci földgáz beszerzés 2020–2021 évre

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000658032020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vezetékes földgáz beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 66 db szabadpiaci objektuma számára 2 400 000 m³ mennyiségben, MSZ 1648:2016 szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő minőségben, az összes fogyasztásra vetítve +30 % mennyiségi eltérés lehetőségével, napi fogyasztói igénybejelentési (nominális menetrend adási) kötelezettség nélkül. A mennyiség m³-ben kifejezett értéke gáztechnikai normál állapotban, azaz 15 Co hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson értendő.

A II.1.1) és II.2.1) pontokban csak rövid elnevezés szerepel karakterkorlát miatt. Az eljárás tárgya: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabadpiacról vételező objektumainak földgázellátása.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09123000 Erdgas
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott NAV objektumok részére MAGYARORSZÁG területén.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vezetékes földgáz beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 66 db szabadpiaci objektuma számára 2 400 000 m³ mennyiségben, MSZ 1648:2016 szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő minőségben, az összes fogyasztásra vetítve +30 % mennyiségi Eltérés lehetőségével napi fogyasztói igénybejelentési (nominális menetrendadási) kötelezettség nélkül. A mennyiség m³-ben kifejezett értéke gáztechnikai normál állapotban, azaz 15 Co hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson értendő.

Ajánlatkérő képviselete a rendszer üzemeltetői felé, annak érdekében, hogy a Szerződés szerinti földgázszállítási igényt befogadják, és teljesítsék az Ajánlatkérő objektumainak zavartalan gázellátása érdekében.

Ajánlatkérő megjelölt objektumainak teljes ellátása érdekében a szállítórendszeri kapacitások átvétele Ajánlatkérő jelenlegi szolgáltató partnereitől, illetve az ellátás során a szükséges kapacitások biztosítása.

Nyertes ajánlattevő feladata, hogy a szerződés ideje alatt biztosítsa Ajánlatkérő által esetlegesen újonnan létesített vezetékes gázfogyasztási helyek átvételét, továbbá eljár a területileg feljogosított elosztói engedélyes földgáz szolgáltató felé a telephely bekötésével kapcsolatban. Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő esetlegesen megszűnő fogyasztási helyeinek vezetékes gáz ellátását megszünteti, és eljár a területileg feljogosított elosztói engedélyes földgáz szolgáltató felé a telephely kikapcsolásával kapcsolatban.

A szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe kell venni:

— 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról,

— 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról,

— 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról,

— 110/2020. (IV. 4.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről,

— 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól,

— a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) és az MSZ 1648/2016 szabvány.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2020
Ende: 01/10/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Az összes fogyasztásra vetítve +30 % kötbérmentes eltérés (opció) lehetősége, mely esetén még Ajánlatkérőt nem terheli felülvételezési kötbérfizetési kötelezettség.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A szerződés hatálybalépésének legkorábbi időpontja 2020. december 1. 6.00. További információt a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmaz.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

Előzetes igazolás:

AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § ÷16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az AK által kiadott űrlap kitöltésével.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.

A Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 1. § (8) bek. irányadó.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek. alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikére be kell nyújtani az EEKD-t.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):

M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal),

— eredeti megrendelő és szerződést kötő másik fél (megnevezése, székhelye, képviselőjének neve és elérhetősége),

— szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alvállalkozóként teljesített referencia esetén a szerződést kötő másik fél és az eredeti megrendelő nem azonos, mindkét szervezetet, a képviselőjüket és azok adatait is meg kell jelölni jelen nyilatkozatban vagy a referenciaigazolásban.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, továbbá az Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben legalább 1 800 000 m3 földgáz értékesítésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

Az M.1. alkalmassági követelmény több szerződéssel is teljesíthető.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. irányadók. Kifizetés havonta történik.

Az alkalmazott kötbér típusok:

— nyertes AT részéről fizetendő: hibás teljesítési kötbér, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér

— AK részéről fizetendő: alulvételezési kötbér, felülvételezési kötbér

AK a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § tekintettel köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a KD tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

EKR portálon történik.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kovács Krisztina, lajstromszáma: 00237.

2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.

3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C. §-a az irányadó.

4. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

7. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

9. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan.

10. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) és f) pontjával kapcsolatosan

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát.

12. A felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár (opció nélküli mennyiségre) (HUF/szerződéses időszak)” megajánlást kéri szerepeltetni egész számban, mely önállóan értékelésre kerül és az ajánlatok összehasonlításának alapját képezi.

13. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a MAGYARORSZÁG Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.

14. Szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a szerződés időbeli hatálya alatt rendelkezzen a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal által kiadott érvényes engedéllyel földgáz kereskedelmi tevékenység végzésére, erről az ajánlatában nyilatkoznia szükséges. Az engedélyt legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szükséges bemutatni.

15. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

16. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

17. Ajánlattevő ajánlatában köteles ártáblázatot benyújtani (aláírt .pdf és .xlsx/.xls formátumban is).

18. Ajánlattevők az ajánlati ár kalkuláció során ajánlattételi határidő lejártának napján hatályos rendszerhasználati díjakkal kötelesek kalkulálni.

19. Ajánlatkérő az ajánlatoknak a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékeli.

20. A részajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő a teljes földgáz mennyiség együttes megrendeléséből származó gazdasági előnyt (a hatékony és felelős gazdálkodás elvét figyelembe véve), kedvezőbb ajánlati ár elérését kívánja érvényesíteni tárgyi beszerzési igények versenyeztetésével, ezért a részajánlattétel lehetőségét kizárja, illetve ajánlatkérő a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást is így kívánja érvényesíteni.

21. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

22. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

23. Ajánlatkérő jelen eljárást folyamatba épített ellenőrzés keretében folytatja le.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020