Lieferungen - 334381-2020

Submission deadline has been amended by:  403807-2020
16/07/2020    S136

Sverige-Stockholm: Permanenta informationsskyltar

2020/S 136-334381

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: NATURVÅRDSVERKET
Nationellt registreringsnummer: 202100-1975
Postadress: Aktuell grupp-upphandlare
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 106 48
Land: Sverige
Kontaktperson: Vildan Kukuljac
E-post: Vildan.Kukuljac@naturvardsverket.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.naturvardsverket.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvtfvlbhd&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvtfvlbhd&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av informationsskyltar

Referensnummer: NV-04784-20
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31523200 Permanenta informationsskyltar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Naturvårdsverket inbjuder er att inkomma med anbud gällande upphandling av skyltar och skyltprodukter för skyddade områden i Sverige. Naturvårdsverket har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör. Avtal gäller från och med den tidpunkt då avtalet har undertecknats av båda parter och i två (2) år med möjlig förlängning, 1+1 år. Avtalet kan som längst komma att gälla i fyra (4) år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31523000 Upplysta skyltar och namnskyltar
34928472 Skyltar
34992000 Skyltar och upplysta skyltar
44423400 Skyltar och liknande föremål
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Naturvårdsverket inbjuder er att inkomma med anbud gällande upphandling av skyltar och skyltprodukter för skyddade områden i Sverige. Naturvårdsverket har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör. Avtal gäller från och med den tidpunkt då avtalet har undertecknats av båda parter och i två (2) år med möjlig förlängning, 1+1 år. Avtalet kan som längst komma att gälla i fyra (4) år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/08/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/09/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/07/2020