Marché de travaux - 334394-2022

22/06/2022    S119

Tchéquie-Prague: Travaux de construction de routes

2022/S 119-334394

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 056-145493)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Zdeňka Formánková
Courriel: zdenka.formankova@rsd.cz
Téléphone: +420 954906110
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

I/34 Lišov - Vranín

II.1.2)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Předmětem veřejné zakázky je přeložka silnice I/34, která je navržena jako dvoupruhová v kategorii S 11,5/80 dle ČSN 73 6101 v délce 9.510 m. Přeložka začíná před mimoúrovňovou křižovatkou Klauda, kde se trasa napojuje na stávající silnici S 22,5. V prostoru křižovatky dojde ke změně kategorie na S11,5/80 a tím ke snížení počtu jízdních pruhů ze čtyř na dva. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku silnice I/34 a II/634 v úseku Rudolfov - Lišov. Přibližně v polovině úseku se nachází druhá mimoúrovňová křižovatka silnice I/34 se silnicí II/634 Lišov - Štěpánovice. Před východním koncem řešeného úseku se v prostoru za průchodem lesem Malý Vranín napojuje na silnici I/34 silnice III/14613 vedoucí od Ledenic. Křižovatka je navržena jako styková s usměrněním dopravních proudů na vedlejší komunikaci. Na východním konci se trasa napojuje na stávající silnici I/34 před vjezdem do osady Vranín.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 056-145493

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 26/04/2022
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 01/07/2022
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek
Au lieu de:
Date: 26/04/2022
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 01/07/2022
Heure locale: 09:00
VII.2)Autres informations complémentaires: