Lieferungen - 334399-2020

16/07/2020    S136

България-Велико Търново: Зареждащи устройства

2020/S 136-334399

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Велико Търново
Национален регистрационен номер: 000133634
Пощенски адрес: пл. „Майка България“ № 2
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: инж. Динко Кечев, Надя Петрова, Александър Колев
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Телефон: +359 62619228
Факс: +395 62619231
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/776
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
31158000 Зареждащи устройства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В рамките на предмета на обособена позиция № 1 се предвижда да бъде доставена 1 брой зарядна станция за електрически автобиси с мощност минимум 120 kW и не повече от 400 kW, правотокова, отговаряща на нормите за зареждане на електрически превозни средства и Директива 2014/35/ЕС или еквивалент — изходен куплунг (към превозното средство) — стандарт CCC S2 или еквивалент — стандартно трифазно захранване (380 V, 50 Hz).

В рамките на предмета на обособена позиция № 2 се предвижда да бъде доставено специализирано оборудване и съоръжения за диагностика, поддръжка и текущи ремонти на електробуси марка Alfabus, модел ECITY L08. Предвидена е доставка на софтуер за диагностика на различни модули от електробусите, ръководства за ремонт и ежедневна поддръжка на електробусите, оборудване за диагностика.

Моделът на електробуса е определен след проведена обществена поръчка с уникален номер 04683-2019-0001 с възложител „Организация на движението паркинги и гаражи“ ЕООД.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 198 100.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на зарядна станция

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31158000 Зареждащи устройства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Територията на град Велико Търново ул. „Беляковско шосе“ № 8, ПИ с идентификатор 10447.506.333 и обектите на избрания изпълнител

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на предмета на обособена позиция № 1 се предвижда да бъде доставена 1 брой зарядна станция за електрически автобуси с мощност минимум 120 kW и не повече от 400 kW, правотокова, отговаряща на нормите за зареждане на електрически превозни средства и Директива 2014/35/ЕС или еквивалент — изходен куплунг (към превозното средство) — стандарт CCC S2 — стандартно трифазно захранване (380 V, 50 Hz).

Забележка: Навсякъде, където е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл. 48, ал. 2 от ЗОП и конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти чл. 49, ал. 2 от ЗОП, следва да се чете „или еквивалентно/и“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1 — мощност на зарядната станция / Тежест: 20т.
Критерий за качество - Име: П2 — гаранционни условия на доставената зарядна станция / Тежест: 30т.
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г., № ДБФП BG16RFOP001-1.009-0005-C01

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за подържане на 3 броя електробуси

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38548000 Инструменти за превозни средства
34224200 Резервни части за други превозни средства
34640000 Автомобилни части
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Територията на град Велико Търново ул. „Беляковско шосе“ № 8, ПИ с идентификатор 10447.506.333 и обектите на избрания изпълнител

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамкките на предмета на обособена позиция № 2 се предвижда да бъде доставено специализирано оборудване и съоръжения за диагностика, поддръжка и текущи ремонти на електробуси марка, Alfabus, модел ECITY L08. Предвидена е доставка на софтуер за диагностика на различни модули от електробусите, ръководства за ремонт и ежедневна поддръжка на електробусите, оборудване за диагностика.

2.1. Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за обслужване, диагностика и ремонт на тяговия електродвигател (в рамките на регламентираните от производителя).

2.2. Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за обслужването и ремонта на високоволтовата система и тяговата батерия (в рамките на регламентираните от производителя).

2.3. Оборудване за диагностика на пневматичните системи (в рамките на регламентираните от производителя).

2.4. Ръководство за експлоатация и ежедневно обслужване на английски и български език (за всеки автобус) и др. съгласно техн. спецификация;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1 — гаранционни условия на доставеното оборудване / Тежест: 40т.
Цена - Тежест: 60т.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г., № ДБФП BG16RFOP001-1.009-0005-C01

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 043-101200
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка и монтаж на зарядна станция

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/06/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203310248
Пощенски адрес: улица „Околовръстен път“ № 36, ет. 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@exelor.bg
Телефон: +359 29505060
Факс: +359 29505060
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 98 800.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за подържане на 3 броя електробуси

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/06/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203310248
Пощенски адрес: улица „Околовръстен път“ № 36, ет. 3
Град: Соофия
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@exelor.bg
Телефон: +359 29505060
Факс: +359 29505060
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 99 300.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/07/2020