Marché de travaux - 334404-2022

22/06/2022    S119

Pologne-Opole: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 119-334404

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 103-287774)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. ul. Niedziałkowskiego 6
Adresse postale: Niedziałkowskiego 6
Ville: Opole
Code NUTS: PL52 Opolskie
Code postal: 45-085
Pays: Pologne
Courriel: sbukowy@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 774016300
Fax: +48 774544468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski

Numéro de référence: O.OP.D-3.2411.17.2022
II.1.2)Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku od m. Krapkowice km 74+298,1 do m. Rogów Opolski km 80+900 wraz z przebudową skrzyżowań i fragmentów dróg poprzecznych. Długość rozbudowywanego odcinka drogi krajowej wynosi ok. 6,602 km.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 103-287774

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data:
Au lieu de:
Date: 27/06/2022
Heure locale: 10:45
Lire:
Date: 07/07/2022
Heure locale: 10:45
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Au lieu de:
Date: 24/09/2022
Lire:
Date: 04/10/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert . Data:
Au lieu de:
Date: 27/06/2022
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 07/07/2022
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: