Lieferungen - 334413-2020

16/07/2020    S136

България-Благоевград: Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

2020/S 136-334413

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дирекция „Национален парк Рила“
Национален регистрационен номер: 101157692
Пощенски адрес: кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 В
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Мариана Вантова — старши експерт
Електронна поща: office@rilanationalpark.bg
Телефон: +359 73880537
Факс: +359 73881023
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://rilanationalpark.bg
Адрес на профила на купувача: https://bit.ly/2Dsrv1z
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на противопожарно оборудване по проект „Устойчиво развитие на Национален парк „Рила“ — II фаза“, финансиран по ОПОС 2014—2020 г., в 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34000000 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на високопроходими превозни средства (тип УТВ и тип АТВ) с приспособления за прикачване на инвентар, ремарке и противопожарно оборудване. Обучение за работа с оборудването“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на специализиран контейнер (тип фургон) за стациониране на противопожарно депо в рамките на резерват РМГ“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на високопроходими превозни средства (тип УТВ и АТВ) с приспособление за прикачване на инвентар, ремарке и противопожарно оборудване. Обучение за работа с оборудването

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34100000 Моторни превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Територията на Национален парк „Рила“, Р БЪЛГАРИЯ, Дирекция „Национален парк Рила“, гр. Благоевград 2700, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 В

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция вкл.: доставка на: АТВ (6 бр.) и доставка на УТВ (9 бр.), доставка на компактно ремарке за ATВ/УTВ (15 бр.), доставка на предварително окомплектована система/платформа за гасене на горски пожари (15 бр.) - резервоар за вода, помпа за високо налягане, помпа за вода, маркуч за високо налягане (бърза връзка), смукателни тръби за помпа за вода, филтри за водата, фар, метален шкаф; обучение за работа с оборудването;

Договорът за изпълнение на обособената позиция включва и гаранционен срок с продължителност между 24 и 48 месеца, съгласно техническото предложение на избраният изпълнител.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: „техническа оценка на офертата“ — ТО, включваща: „качествени параметри на доставеното оборудване“ (КП) с макс. бр. т. 40 и „предложен гаранционен срок“ (ГС) с макс. бр. т. 20 / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ — II фаза“, финансиран чрез ЗБФП № РД-ОП-89/31.08.2018 г. по приоритетна ос 3 на ОПОС 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специализиран контейнер (тип фургон) за стациониране на противопожарно депо в рамките на резерват РМГ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34221000 Подвижни контейнери със специална употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Територията на НП „Рила“, Р БЪЛГАРИЯ, границата на резерват „Риломанастирска гора“ в близост до горски път с индикативни координати по (WGS84): N42o08’38.6’’; E023o21’28.6’’

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на обособената позиция включва доставка и монтаж на специализиран контейнер (тип фургон) (1 бр.) за стациониране на противопожарно депо в рамките на резерват РМГ — за съхранение на противопожарно оборудване, за постоянно стациониране с 2 помещения, едното с прозорец.

Освен изпълнение на доставката договорът за изпълнение на обособената позиция включва и монтаж и гаранционен срок с продължителност между 24 и 48 месеца съгласно техническото предложение на избрания изпълнител.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: „техническа оценка на офертата“ — ТО, включваща: „качествени параметри на доставеното оборудване“ (КП) с макс. бр. т. 40 и „предложен гаранционен срок“ (ГС) с макс. бр. т. 20 / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ — II фаза“, финансиран чрез ЗБФП № РД-ОП-89/31.08.2018 г. по приоритетна ос 3 на ОПОС 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 100-239522
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на високопроходими превозни средства (тип УТВ и тип АТВ) с приспособление за прикачване на инвентар, ремарке и противопожарно оборудване. Обучение за работа с оборудван

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на специализиран контейнер (тип фургон) за стациониране на противопожарно депо в рамките на резерват РМГ

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/07/2020