Lieferungen - 334423-2020

16/07/2020    S136

Polen-Krakau: Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für Flughäfen

2020/S 136-334423

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: 121390415
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Modrzewska
E-Mail: a.modrzewska@ron.mil.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa lamp i żarówek do systemów nawigacyjnego oświetlenia lotnisk

Referenznummer der Bekanntmachung: 71/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34997000 Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für Flughäfen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych lamp i żarówek do systemu nawigacyjnego oświetlenia lotnisk w ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

2. Zamówienie podzielone jest na 2 zadania: zadanie 1 – lampy, zadanie 2 - żarówki.

3. W zakresie zadania nr 1 – lampy, Zamawiający dopuszcza dostarczenie zamienników. Dopuszczalne zamienniki zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji, zgodnie z zapisami § 7 wzoru umowy tj. dla zadania nr 1 – 36 miesięcy na niezawodną pracę oraz niezmienność właściwości eksploatacyjnych; dla zadania nr 2 – minimum 1 500 h łącznej pracy żarówek licząc od daty odbioru.

5. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą pochodzić z produkcji bieżącej tj. z II połowy 2019 r. lub 2020 r. oraz być kompatybilne ze sprzętem do którego są przeznaczone.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 766 939.70 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – lampy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34997000 Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für Flughäfen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

3 Regionalna Baza Logistyczna, Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych lamp w ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy.

Zakończenie: do 30.11.2020.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 16 000 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 – żarówki

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34997000 Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für Flughäfen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

3 Regionalna Baza Logistyczna, Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych żarówek w ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy.

Zakończenie: do 30.11.2020.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1 700 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 062-147601
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – lampy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Europlast Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 691530352
Postanschrift: ul. Instalatorów 3
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-210
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 714 746.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 – żarówki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: For Light Jarosław Klicki Małgorzata Klicka S. C.
Nationale Identifikationsnummer: 626 30 06 902
Postanschrift: ul. Kędzierzyńska 17/5
Ort: Bytom
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-902
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 53 193.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020