Marché de travaux - 334432-2022

22/06/2022    S119

Slovénie-Ljubljana: Travaux de construction

2022/S 119-334432

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 099-273014)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Numéro national d'identification: 5300177000
Adresse postale: Tržaška cesta 19
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Matjaž Kovač, Matjaž Kovač
Courriel: matjaz.kovac@gov.si
Téléphone: +386 22341430
Fax: +386 22341495
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Gradnja elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna, mesta sekcioniranja Verd ter podhoda za kolesarje in pešce v Postojni

Numéro de référence: JN-14127
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Gradnja elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna, mesta sekcioniranja Verd ter podhoda za kolesarje in pešce v Postojni

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 099-273014

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 24/06/2022
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 08/07/2022
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 24/06/2022
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 08/07/2022
Heure locale: 12:00
Numéro de section: VI.3
Au lieu de:
Date: 15/06/2022
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 24/06/2022
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Pošiljam spremembo v predračunu, dodaten načrt in spremebo pri kadrovskih zahtevah. Glej prilogo.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449107/sprememba_1.zip