Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 334434-2020

16/07/2020    S136

Polen-Poznań: Krankenwagen

2020/S 136-334434

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Postanschrift: al. Niepodległości 34
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-714
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Suszka
E-Mail: zamowienia@umww.pl
Telefon: +48 616267080
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umww.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ-I-O.272.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114121 Krankenwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. ambulansów drogowych na potrzeby Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ (część I zamówienia), załącznik nr 1.2 do SIWZ (część II zamówienia) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

1) Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów) na potrzeby UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu więcej jak jednego pacjenta w tym jednego na noszach oraz 1 ambulansu typ A2 odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w fotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ.

2) Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów).

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114000 Spezialfahrzeuge
34114121 Krankenwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”.

I.

Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów) na potrzeby UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu więcej jak jednego pacjenta w tym jednego na noszach oraz 1 ambulansu typ A2 odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w fotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ.

II.

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z § 11 załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy;

3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

4) zmiany wynikająca z omyłki pisarskiej;

5) zajścia jednej z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

III.

Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2, c SIWZ) może dokonać skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące przedmiotowego zakresu Wykonawca składa w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Serwis posprzedażny / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Skrócony termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałania 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Klauzula informacyjna dotycząca RODO zawarta została w SIWZ i na stronie Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części I zamówienia w wysokości 20 000,00 PLN. Zgodnie z pkt 8 SIWZ.

3. Realizacja umowy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została określona w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114000 Spezialfahrzeuge
34114121 Krankenwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”.

I.

Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ.

II.

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z §11 załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy;

3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

4) zmiany wynikająca z omyłki pisarskiej;

5) zajścia jednej z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

III.

Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2, c SIWZ) może dokonać skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące przedmiotowego zakresu Wykonawca składa w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Serwis posprzedażny / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Skrócony termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałania 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Klauzula informacyjna dotycząca RODO zawarta została w SIWZ i na stronie Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części II zamówienia w wysokości 50 000,00 PLN. Zgodnie z pkt 8 SIWZ.

3. Realizacja umowy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została określona w SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 109-264104
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów).

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd.

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

2) lit. b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7.1 i pkt 6.7.2, lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.8 ma odpowiednie zastosowanie.

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.6.2, lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.8, zdanie pierwsze ma odpowiednie zastosowanie.

Pozostałe warunki składania dokumentów zostały opisane w SIWZ.

7.1.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

7.1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

c) poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@umww.pl

7.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

7.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: x
Ort: x
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI art. 179–198g Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020