Lieferungen - 334436-2020

16/07/2020    S136

Polen-Małaszewicze: Containerkräne

2020/S 136-334436

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Cargo Terminale Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kolejarzy 22B
Ort: Małaszewicze
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-540
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Gabriel Gryciuk
E-Mail: g.gryciuk@clmalaszewicze.pl
Telefon: +48 571232874

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.clmalaszewicze.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzedaż, w tym również dostarczenie (i rozładunek), montaż i uruchomienie 1 sztuki fabrycznie nowego samojezdnego urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42414140 Containerkräne
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż 1 sztuki fabrycznie nowego samojezdnego urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów, do poprawy jakości i kompleksowości obecnych usług terminala dla projektu pn.: „Projekt modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ

2. Zamówienie obejmuje również rejestrację urządzeń w Transportowym Dozorze Technicznym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 688 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Terminal Kontenerowy PKP Cargo Terminale Sp. z o.o., ul. Kolejarzy 22B, 21-540 Małaszewicze, powiat bialski, województwo lubelskie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 1 sztuki fabrycznie nowego samojezdnego urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów, do poprawy jakości i kompleksowości obecnych usług terminala dla projektu pn.: „Projekt modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ

2. Zamówienie obejmuje również rejestrację urządzeń w Transportowym Dozorze Technicznym.

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie warunków gwarancji i serwisu urządzenia

1) Okres obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż 4 000 motogodzin i dłuższy niż 12 000 mth od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

1) Okres obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż 4 000 i nie dłuższy niż 12 000 motogodzin lub 48 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

2) Gwarancja obejmuje całe urządzenie. W zakres gwarancji wchodzą przeglądy okresowe zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia i przepisami dozoru technicznego.

Cena urządzenia powinna uwzględniać pakiet serwisowy (koszt przeglądów okresowych w okresie obowiązywania gwarancji wraz z kosztem części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych).

3) W razie wystąpienia awarii urządzenia ich usunięcie powinno nastąpić w następujących terminach:

a) w przypadku awarii powodującej wyłączenie urządzenia z eksploatacji – usunąć awarię w przeciągu 24 godzin licząc od daty i godziny zgłoszenia awarii;

b) w przypadku wystąpienia awarii, których technologia naprawy wymaga dostarczenia części zamiennych niebędących w posiadaniu serwisu (dostawa części z magazynu centralnego) – usunąć awarię w przeciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty i godziny zgłoszenia awarii.

4) Wykonawca zagwarantuje dostępność do części zamiennych przez okres minimum 15 (piętnastu) lat od momentu dostarczenia urządzenia.

4. Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia dla 15 operatorów i 5 konserwatorów wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki postępowania zawiera SWZ, która zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego określonej w pkt I.3 ogłoszenia. Można ją uzyskać również pod adresem: g.gryciuk@clmalaszewicze.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0043/18 w ramach naboru III osi priorytetowej dla programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobligowany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w formie pieniądza, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 150 000 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości brutto. Szczegóły rozdz. IX i XV SWZ oraz Zał. nr 2 SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 029-066504
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: CLG-1I/04/2020
Bezeichnung des Auftrags:

Sprzedaż, w tym również dostarczenie (i rozładunek), montaż i uruchomienie 1 sztuki fabrycznie nowego samojezdnego urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zeppelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn
Nationale Identifikationsnummer: KRS 0000148847
Postanschrift: Klonowa 10
Ort: Kajetany
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-830
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 688 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest wieloetapowo.

2. Etap I – w trybie przetargu nieograniczonego.

Sposób przeprowadzenia postępowania i zasady kwalifikacji Wykonawców do II etapu:

1) składanie ofert przez Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami w sposób i w terminie określonymi w niniejszej SWZ;

2) badanie i ocena złożonych ofert, w tym wybór oferty najkorzystniejszej, dokonane zostaną zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale VI SWZ oraz kryteriami opisanymi w rozdziale XI SWZ;

3) do II etapu postępowania Zamawiający zakwalifikuje wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w I etapie;

4) Zamawiający zawiadomi o zakwalifikowaniu do II etapu Wykonawców, o których mowa w ppkt 3 powyżej.

3. Etap II – w formie negocjacji.

Sposób przeprowadzenia postępowania i zasady wyboru Wykonawcy w II etapie:

1) Zamawiający przekaże zaproszenie Wykonawcom zakwalifikowanym do II etapu, ze wskazaniem terminu, miejsca i sposobu przeprowadzenia negocjacji;

2) w II etapie postępowania negocjacjom podlegać będą cena netto oraz okres gwarancji;

3) Wykonawcy zakwalifikowani do II etapu nie mogą złożyć ofert mniej korzystnych od złożonych w I etapie postępowania;

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do II etapu postępowania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę oferta złożona przez Wykonawcę w I etapie postępowania.

4. Etap III – po wyłonieniu Wykonawcy w II etapie Zamawiający ma prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia (najkorzystniejszą ofertę) w zakresie ceny i okresu gwarancji (§ 7 ust. 5 regulaminu). W takiej sytuacji ma zastosowanie § 6 ust. 3 regulaminu.

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje stanowiące korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”) w zakładce „Pytania/Informacje” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: g.gryciuk@clmalaszewicze.pl

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą zasady współpracy między nimi (umowę konsorcjum) oraz ustanawiającą lidera konsorcjum – pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wobec Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum w sposób wyczerpujący regulowała podział obowiązków pomiędzy członkami konsorcjum w zakresie wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, w tym wskazywała członka konsorcjum odpowiedzialnego za wystawianie faktur na Zamawiającego oraz ustalała zasadę solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za zobowiązania członków konsorcjum, wynikające z zawartej pomiędzy nimi a Zamawiającym umowy. Przez solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum Zamawiający rozumie zasady odpowiedzialności określone w art. 366–378 Kodeksu cywilnego.

7. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień pkt 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 regulaminu. Powyższa sytuacja zostanie uznana jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy i Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert nie dokonując ponownego ich badania i oceny zgodnie z § 22 ust. 2 regulaminu.

8. Zamawiający informuje, że kryteriami oceny ofert są:

1) cena netto – waga 90 %;

2) okres gwarancji – waga 10 %.

9. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:

— SWZ – Zamawiający rozumie przez to Specyfikację Warunków Zamówienia do postępowania nr WNZ-000187. Wnioski o udostępnienie SWZ prosimy kierować pod adres: g.gryciuk@clmalaszewcze.pl

— platformie – Zamawiający rozumie przez to elektroniczną platformę Zamawiającego dostępną pod adresem https://ezaku...

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: PKP Cargo Terminale Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kolejarzy 22B
Ort: Małaszewicze
Postleitzahl: 21-540
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@pkpcargoterminale.com
Telefon: +48 833437563
Fax: +48 833437563

Internet-Adresse: www.pkpcargoterminale.com

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego w toku postępowania przepisów regulaminu lub zasad i warunków postępowania określonych w dokumentacji postępowania, przysługują środki ochrony prawnej – skarga.

2. Szczegółowe informacje w zakresie terminów i okoliczności uprawniających do złożenia skargi zostały przedstawione w § 3 regulaminu.

3. Skargę (w formie pisemnej) wnosi się do Zamawiającego na adres: PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., ul. Kolejarzy 22b, 21-540 Małaszewicze, POLSKA. Skarga musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Do skargi musi być dołączony aktualny odpis z KRS lub CEIDG w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy osoba podpisująca skargę nie jest wskazana w KRS lub CEIDG, należy do skargi dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: PKP Cargo Terminale Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kolejarzy 22B
Ort: Małaszewicze
Postleitzahl: 21-540
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@pkpcargoterminale.com
Telefon: +48 833437563
Fax: +48 833437563

Internet-Adresse: www.pkpcargoterminale.com

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020