Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Marché de travaux - 334442-2022

22/06/2022    S119

Tchéquie-Prague: Travaux de construction de routes

2022/S 119-334442

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 14000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Bc. Michala Stwiertnia
Courriel: michala.stwiertnia@rsd.cz
Téléphone: +420 954904413
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa

Numéro de référence: ZBV 47.4
II.1.2)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Lieu principal d'exécution:

budoucí trasa dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Předmětem zakázky je výstavba II. etapy silničního obchvatu města Frýdek-Místek. Jedná se o novostavbu čtyřproudé směrově dělené silnice v kat. R 25,5/120 v délce 4,366 km. Součástí stavby jsou přeložky komunikací a inženýrských sítí.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 40
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Stavba je navržena ke spolufinancování z prostředků Evropské unie.

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 169-412310

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 16PT-000834
Intitulé:

D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
29/08/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: STRABAG a.s. (ved. "Společnost D48 FM II STRABAG-EUROVIA")
Numéro national d'identification: 60838744
Adresse postale: Kačírkova 982/4
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 15800
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924
Adresse postale: U Michelského lesa 1581/2
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 14000
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 1 975 799 472.41 CZK

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zadavateli není známo, zda dodavatelem je malý či střední podnik.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Lieu principal d'exécution:

budoucí trasa dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa

VII.1.4)Description des prestations:

Dodatečné stavební práce pro SO 214/002 Most přes potok Baštice v km 4,93, které se nepovažují za podstatné změny závazků.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 23/05/2022
Fin: 19/01/2023
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 475 029.82 CZK
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: STRABAG a.s. (ved. "Společnost D48 FM II STRABAG-EUROVIA")
Numéro national d'identification: 60838744
Adresse postale: Kačírkova 982/4
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 15800
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924
Adresse postale: U Michelského lesa 1581/2
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 14000
Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Jedná se o změnu spočívající v navýšení výztuže mostních opěr a křídel, mostní trámové konstrukce, výztuže předpínacího systému z důvodu splnění požadavků současných technických norem.

VII.2.2)Raisons de la modification
Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE]
Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:

Jedná se o změnu z důvodu splnění požadavků současných technických norem a změna je nezbytná k dokončení stavby.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 2 262 974 438.31 CZK
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 2 264 449 468.13 CZK