Lieferungen - 334456-2020

16/07/2020    S136

Polen-Olsztyn: Regalanlagen

2020/S 136-334456

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Postanschrift: ul. Saperska 1
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-073
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Michalik
E-Mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Telefon: +48 261321600
Fax: +48 261321689
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna MON
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu koszarowego – stojaków na broń i regałów magazynowych metalowych – postępowanie nr 8/D

Referenznummer der Bekanntmachung: 8/D
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39151100 Regalanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu koszarowego:

— stojak na broń (podwójny) – 338 szt.,

— stojak na broń (pojedynczy) – 28 szt.,

— regał magazynowy – metalowy – 1 000 szt.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie – ul. Saperska 1,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Elblągu, SOI w Braniewie, SOI w Bartoszycach, SOI w Morągu,

— 22 WOG Olsztyn, SOI w Lidzbarku Warmińskim, SSI w Olsztynie, Grupa Zabezpieczenia w Lipowcu,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Bemowie Piskim, SOI w Suwałkach, Orzysz, SOI Giżycko, SOI Gołdap, SOI Węgorzewo,

— 25 WOG Białystok – SOI w Białymstoku.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres: minimum 24 – maksimum 36 miesięcy;

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: min. 60, maks. 90 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 858 257.10 PLN / höchstes Angebot: 1 524 732.60 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39141100 Schränke und Regale
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn, Elbląg, Braniewo, Bartoszyce, Morąg, Lidzbark Warmiński, Lipowiec, Bemowo Piskie, Suwałki, Orzysz, Giżycko, Gołdap, Węgorzewo, Białystok.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu koszarowego:

— stojak na broń (podwójny) w ilości 338 szt.,

— stojak na broń (pojedynczy), w ilości 28 szt.,

— regał magazynowy – metalowy w ilości 1 000 szt.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie – ul. Saperska 1,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Elblągu – Wilkowo, gm. Milejewo,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Braniewie – ul. Stefczyka 63,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Bartoszycach – ul. Wojska Polskiego 4,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Morągu – ul. Wojska Polskiego 16,

— 22 WOG Olsztyn, SOI w Lidzbarku Warmińskim – ul. Przystaniowa 1,

— 22 WOG Olsztyn, SSI w Olsztynie – ul. Saperska 1,

— 22 WOG Olsztyn, Grupa Zabezpieczenia w Lipowcu – Lipowiec 138,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Bemowie Piskim – ul. Kętrzyńskiego 1,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Suwałkach – ul. Wojska Polskiego 21,

— 24 WOG Giżycko, Orzysz – ul. Wojska Polskiego 33,

— 24 WOG Giżycko, SOI Giżycku – ul. 1 Maja,

— 24 WOG Giżycko, SOI Gołdap – ul. Partyzantów 27,

— 24 WOG Giżycko, SOI Węgorzewo – ul. gen. Bema 16,

— 25 WOG Białystok – SOI w Białymstoku – ul. Kawaleryjska 70.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 24 – maksimum 36 miesięcy;

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:

— minimum 60 dni od dnia podpisania umowy,

— maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 027-061060
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu koszarowego – stojaków na broń i regałów magazynowych metalowych – postępowanie nr 8/D

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Prosper-Net Jan Ziętarski
Postanschrift: ul. Jasna 3, lok. 17
Ort: Gniezno
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 62-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 736 343.09 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 697 770.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przekazane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020