Lieferungen - 334463-2020

16/07/2020    S136

Polen-Krakau: Magnete

2020/S 136-334463

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Modrzewska
E-Mail: a.modrzewska@ron.mil.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oczyszczarek lotniskowych magnetycznych oraz belek magnetycznych do oczyszczarek kompaktowych

Referenznummer der Bekanntmachung: 86/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31630000 Magnete
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych belek magnetycznych do oczyszczarek kompaktowych CJS 914 Super II na podwoziu Mercedes-Benz Actros 2032 i Actros 2036A oraz oczyszczarek lotniskowych magnetycznych.

2. Zamówienie podzielone jest na 2 zadania:

— zadanie nr 1: belki magnetyczne do oczyszczarek kompaktowych CJS 914 Super II na podwoziu Mercedes-Benz Actros 2032 i Actros 2036A – szt. 19,

— zadanie nr 2: oczyszczarki lotniskowe magnetyczne – szt. 12.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 6A – 6B do SIWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET).

4. Wymagania eksploatacyjno-techniczne stanowią integralną część Opisu przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wyprodukowany według wymagań określonych w wyżej wymienionej WET stanowiącej załącznik nr 6A – 6B do SIWZ.

6. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli 12-miesięcznego okresu gwarancji, zgodnie z zapisami § 7 Wzoru umowy.

7. Dostarczone przedmioty zamówienia mus...

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Belki magnetyczne do oczyszczarek kompaktowych CJS 914 Super II na podwoziu Mercedes-Benz Actros 2032 i Actros 2036A

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31630000 Magnete
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Zgodnie z rozdzielnikiem (załącznik nr 5A do SIWZ).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5A do SIWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin i miejsce wykonania zamówienia.

Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy.

Zakończenie: do dnia 30 listopada 2020 r.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oczyszczarki lotniskowe magnetyczne

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42995000 Reinigungsmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Zgodnie z rozdzielnikiem (załącznik nr 5B do SIWZ).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5B do SIWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin i miejsce wykonania zamówienia.

Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy.

Zakończenie: do dnia 30 listopada 2020 r.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 15 100,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 078-183811
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Belki magnetyczne do oczyszczarek kompaktowych CJS 914 Super II na podwoziu Mercedes-Benz Actros 2032 i Actros 2036A

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Oczyszczarki lotniskowe magnetyczne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadanie nr 1: belki magnetyczne do oczyszczarek kompaktowych CJS 914 Super II na podwoziu Mercedes-Benz Actros 2032 i Actros 2036A.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania w zakresie zadani nr 1: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: ceny zaoferowane w zakresie zadania nr 1 w przedmiotowym postępowaniu przez wszystkich wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zadanie nr 2: oczyszczarki lotniskowe magnetyczne.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 2: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: ceny zaoferowane w zakresie zadania nr 2 w przedmiotowym postępowaniu przez wszystkich wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020