Lieferungen - 334472-2020

16/07/2020    S136

Nederland-Uitgeest: Afval- en vuilcontainers en bakken

2020/S 136-334472

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Werkorganisatie BUCH
Nationaal identificatienummer: 12583888
Postadres: Middelweg 28
Plaats: Uitgeest
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1911 EG
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark R. Kiewit
E-mail: mark.kiewit@stichtingrijk.nl
Telefoon: +31 615027540

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uitgeest.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering minicontainers met chip en bijbehorende dienstverlening

Referentienummer: BU2019c
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ter uitvoering door de gemeenteraden van Uitgeest, Castricum en Heiloo, in 2019, vastgestelde grondstoffenplannen de

— levering chips,

— levering minicontainers,

— levering keukenemmertjes,

— diensten m.b.t. innemen en uitzetten minicontainers.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 588 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000 Diensten voor afvalvervoer
31712354 Transistorchips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uitgeest, Castricum en Heiloo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor de hoeveelheden van de leveringen en de te verrichten diensten wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad 'Levering minicontainers met chip en bijbehorende dienstverlening' en bijbehorend programma van eisen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 018-038852
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering minicontainers met chip en bijbehorende dienstverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SULO Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 13023990
Postadres: Beneluxstraat 4
Plaats: Ittervoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6014 CC
Land: Nederland
E-mail: suloinfo@sulo.com
Telefoon: +31 475567000
Fax: +31 475567001

Internetadres: http://www.sulo.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 588 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie aan bestedingsdocumenten behorende bij deze aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2020