Fournitures - 334612-2022

22/06/2022    S119

Roumanie-București: Agents nettoyants

2022/S 119-334612

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Numéro national d'identification: 9524980
Adresse postale: Strada: Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 021105
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ec. Florentina Cristina Drugan - Birou Achiziții Publice și Contractare
Courriel: achizitii@mateibals.ro
Téléphone: +40 212010980/3080
Fax: +40 213186095
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mateibals.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148469
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SPITAL
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Materiale curățenie 2

Numéro de référence: 9524980/2022/AP-1-60
II.1.2)Code CPV principal
39831240 Agents nettoyants
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

În cadrul procedurii vor fi achiziționate materiale curățenie necesare asigurării condițiilor de igienă pacienților internați în spital.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 165 400.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 4
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mop tip Twixter

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39831240 Agents nettoyants
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Description des prestations:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 35 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Rezervă mop Twixter

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39831240 Agents nettoyants
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Description des prestations:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 252 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cărucior complet tip Twixter (cărucior + sac + găleată roșie și albastră)

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39831240 Agents nettoyants
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Description des prestations:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 72 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Recipient din plastic pentru deșeuri infecțioase

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39831240 Agents nettoyants
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Description des prestations:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 806 400.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cerința 1: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire direct în SEAP în format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) – actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul Local) - actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Cerința 2: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

Manager – APOSTOLESCU CĂTĂLIN GABRIEL;

Director Medical – MARINESCU ADRIAN GABRIEL;

Director Financiar-Contabil interimar – DAFINA LIVIU-CONSTANTIN;

Șef Birou Achiziții Publice și Contractare – ILIE SIMONA CORINA GABRIELA;

Economist Birou Achiziții Publice și Contractare – DRUGAN FLORENTINA CRISTINA - Președinte cu rol de organiz. și reprez. comisie evaluare;

Economist Serviciu Financiar – TOTOLAN GINA GEORGETA - Membru comisie de evaluare;

Economist Birou Administrativ și Patrimoniu – CONSTANTINESCU MARIUS - Membru comisie evaluare;

Director îngrijiri – LUNGU IONUȚ - Membru comisie evaluare;

Economist Birou Administrativ și Patrimoniu – ȘTEFU DANIELA - Membru de rezervă comisie evaluare;

As. med. S.P.I.A.A.M. – DUMITRESCU AURELIA - Membru de rezervă comisie evaluare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct în SEAP în format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

2. Declarație de angajament față de procedura de achiziție (formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic

Cerința 3: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct în SEAP în format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

- Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - valabile în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitateOperatorul economic ce depune ofertă trebuie să depună eșantioane, descrieri sau fotografii în conformitate cu art. 179 lit. „l” din Legea nr. 98/2016.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire direct în SEAP în format .pdf;;b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.Aceste documente sunt:- eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorității contractante (în conformitate cu prevederile art. 179 lit. l din L98/2016).

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 25/07/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 25/11/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 25/07/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale (în conformitate cu prevederile H395/2016 art. 138, alin. 1, 2 și 3) PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE:

a) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 1, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP.

b) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 2, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP, care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 1.

c) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 3, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP, care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 2.

d) Clasamentul se va stabili în funcție de prețurile finale ofertate.

e) Netransmiterea unui preț îmbunătățit (menținerea prețului) va fi considerată ca "solicitare la care nu s-a răspuns", iar oferta va fi considerata ca inacceptabilă în conformitate cu art. 134 alin. 5 din H395/2016;

2. Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare prin trimiterea standardelor la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Compartiment Juridic INBIMB
Adresse postale: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Ville: Bucuresti
Code postal: 021105
Pays: Roumanie
Courriel: craluca@mateibals.ro
Téléphone: +40 212010980/3951
Fax: +40 213186095
Adresse internet: www.mateibals.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022