Lieferungen - 334646-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Computerbezogene Geräte

2020/S 136-334646

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Rozwoju
Postanschrift: pl. Trzech Krzyży 3/5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-507
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Szymański
E-Mail: zamowienia@mr.gov.pl
Telefon: +48 224119670
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/rozwoj
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowania

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG-V.2611.3.2020.PS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30230000 Computerbezogene Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania i sprzętu wraz z udzieleniem gwarancji i zapewnieniem wsparcia do oprogramowania, w tym subskrypcji bezpieczeństwa;

2. przeniesienie na rzecz Zamawiającego własności sprzętu oraz wydanie Zamawiającemu sprzętu wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 465 853.65 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32413100 Router für Netzwerke
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48822000 Computerserver
72591000 Entwicklung von Leistungsumfangsabkommen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania i sprzętu wraz z udzieleniem gwarancji i zapewnieniem wsparcia do oprogramowania, w tym subskrypcji bezpieczeństwa;

1.2. przeniesienie na rzecz Zamawiającego własności sprzętu oraz wydanie Zamawiającemu sprzętu wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na sprzęt na okres minimum dwóch lat, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 10 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Poziom świadczenia usługi gwarancji na sprzęt – SLA / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na sprzęt i wsparcia do oprogramowania / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Obsada przestrzeni dyskowej / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 40 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Cyfrowa w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” oraz „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej POPC (Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 040-094207
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowania

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: IT Solution Factor Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Popularna 4/6
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-473
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 465 853.65 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 800 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Konsultacje i doradztwo w zakresie wykonanych czynności objętych przedmiotem zamówienia, odpowiadającym udostępnionej wiedzy i doświadczenia a także poprzez udział personelu w realizacji zamówienia na potrzeby jego wykonania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dotyczy II.2.7 ogłoszenia:

— Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w następujących terminach:

1.1 dostawa i instalacja sprzętu oraz dostawa oprogramowania określonych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy przez strony;

1.2 instalacja oprogramowania oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia prawidłowej instalacji sprzętu protokołem przekazania sprzętu i oprogramowania, o którym mowa w § 4 ust. 9 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższy dokument należy zamieścić na platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce „Korespondencja”.

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdział 6 SIWZ zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego.

5. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy Pzp.

7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera rozdział 20 SIWZ zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020