Lieferungen - 334689-2020

16/07/2020    S136

Nederland-'s-Hertogenbosch: Software voor licentiemanagement

2020/S 136-334689

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 521718727
Postadres: Vogelstraat 2
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5212VL
Land: Nederland
Contactpersoon: Ingrid van Duurling - van Gils
E-mail: Aanbestedingen@hetservicecentrum.nl
Telefoon: +31 134643911
Fax: +31 736418653

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ggdhvb.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese Openbare aanbesteding Microsoft Licenties, Azure en aanverwante dienstverlening

Referentienummer: SIW007604
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48218000 Software voor licentiemanagement
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding heeft tot doel één leverancier te selecteren voor de aanschaf en levering van Microsoft licenties, Azure Services en aanverwante dienstverlening. Opdrachtgever is voornemens een raamovereenkomst aan te gaan voor een periode van drie jaar. Ingangsdatum 1.7.2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

s'-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor de omvang van de opdracht kunt u paragraaf 2.1.3 "scope van de opdracht" van het aanbestedingsdocument raadplegen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 012-023229
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese Openbare aanbesteding Microsoft Licenties, Azure en aanverwante dienstverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: COMPAREX Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 33226399
Postadres: Naritaweg 177
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1043 BW
Land: Nederland
E-mail: sarah.herzet@comparex.nl
Telefoon: +31 682891845
Fax: +31 202586801

Internetadres: http://www.comparex.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Let op, definitieve waarde is fictief i.v.m. concurrentie gevoelige informatie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: zwb@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De uitslag van de aanbesteding zal via TenderNed worden toegezonden aan alle partijen die een geldige inschrijving hebben ingediend. Tevens zullen indieners van een ongeldige inschrijving op de hoogte worden gebracht van hun uitsluiting. Inschrijvers die de opdracht niet gegund krijgen of worden uitgesloten, het (gunnings)besluit betwisten en daartegen in rechte wensen op te komen, dienen op straffe van verval van rechten binnen een fatale termijn van twintig (20) dagen na verzending van het gunningsbesluit, door middel van het betekenen van een dagvaarding, een kortgedingprocedure aanhangig te maken bij de Arrondissementsrechtbank Zeeland – West Brabant te Breda.

Dit geldt eveneens voor alle overige voorkomende geschillen tussen de Opdrachtgever en de Inschrijvers. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere afgewezen Inschrijver dringend verzocht om de Opdrachtgever tijdig op te hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: zwb@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2020