Lieferungen - 334745-2020

16/07/2020    S136

Polska-Ciechanów: Urządzenia do angiografii

2020/S 136-334745

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 112-271233)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
E-mail: zp1@szpitalciechanow.com.pl
Tel.: +48 236730543
Faks: +48 236730274
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalciechanow.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra Oddziału Kardiologicznego – Pracownia Hemodynamiczna

Numer referencyjny: ZP/2501/47/20
II.1.2)Główny kod CPV
33111720 Urządzenia do angiografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra Oddziału Kardiologicznego – Pracownia Hemodynamiczna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 112-271233

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: