Lieferungen - 334758-2020

16/07/2020    S136

Polska-Starachowice: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 136-334758

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 107-258983)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
Adres pocztowy: ul. Radomska 70
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Piórkowski
E-mail: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl
Tel.: +48 412739182
Faks: +48 412739182
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.starachowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Informatyzacja PZOZ w Starachowicach w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”

Numer referencyjny: P/21/05/2020/INF
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Informatyzacja Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPOWŚ 2007–2014), oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, działanie 7.1 rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia). W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) część I zmówienia: dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);

2) część II zamówienia: dostawa i instalacja urządzeń sieciowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 107-258983

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: