Lieferungen - 334768-2020

16/07/2020    S136

Slovensko-Žilina: Učebné pomôcky a zariadenia

2020/S 136-334768

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 103-247915)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808427
Poštová adresa: Komenského
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 011 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Buzek
E-mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefón: +421 415032252

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.regionzilina.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných učební

Referenčné číslo: 354
II.1.2)Hlavný kód CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na päť častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/07/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 103-247915

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 15/07/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 30/07/2020
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 15/07/2020
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 30/07/2020
Miestny čas: 13:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: