Lieferungen - 334800-2022

22/06/2022    S119

Slovensko-Bratislava: Sieťové komponenty

2022/S 119-334800

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30844789
Poštová adresa: Imricha Karvaša 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81325
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Mišurová
E-mail: ivana.misurova@nbs.sk
Telefón: +421 257872245
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nbs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442757
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25547/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Upgrade DWDM technológie

Referenčné číslo: NBS1-000-069-775
II.1.2)Hlavný kód CPV
32422000 Sieťové komponenty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie hardvéru, príslušenstva k hardvéru, softvéru a licencií vrátane ich inštalácie a konfigurácie do existujúcej DWDM technológie v priestoroch verejného obstarávateľa v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré umožní navýšiť kapacitu existujúcej DWDM technológie verejného obstarávateľa (upgrade DWDM technológie) a zabezpečenie servisných služieb (Podpora, Údržba) pre DWDM technológiu v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na obdobie 72 mesiacov po vykonaní upgradu DWDM technológie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 035 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
32561000 Optické spojenia
32420000 Sieťové zariadenia
72315100 Podpora dátových sietí
72261000 Softvérové podporné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestami plnenia predmetu zákazky sú:

a) NBS, HTP, ústredie, I. Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava

b) NBS, ZTP, Kopčianska 92/D, 851 01 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie hardvéru, príslušenstva k hardvéru, softvéru a licencií vrátane ich inštalácie a konfigurácie do existujúcej DWDM technológie v priestoroch verejného obstarávateľa v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré umožní navýšiť kapacitu existujúcej DWDM technológie verejného obstarávateľa (upgrade DWDM technológie) a zabezpečenie servisných služieb (Podpora, Údržba) pre DWDM technológiu v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na obdobie 72 mesiacov po vykonaní upgradu DWDM technológie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

34.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

34.1.1výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

[ak ide o: - fyzickú osobu za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,

-právnickú osobu za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača, napríklad pri spoločnosti s ručením obmedzeným za všetkých konateľov, ktorí sú zapísaní vo výpise z Obchodného registra ako štatutárny orgán, a pri akciovej spoločnosti za celé predstavenstvo. Pri právnickej osobe je povinnosť predložiť výpis z registra trestov aj za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR.].

34.1.2potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

34.1.3potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

34.1.4potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

34.1.5dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým potvrdzuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

34.1.6čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

34.2Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa bodu 34.1.5 súťažných podkladov, nakoľko verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

34.3Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu 34.1 súťažných podkladov platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/07/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/07/2022
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 10 000,00 eur (slovom: desaťtisíc eur).

2. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože poskytovanie servisných služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky, súvisí so zabezpečením riadnej prevádzky DWDM technológie, ktorej bude predchádzať jej upgrade (zásah do prostredia DWDM technológie z dôvodu navýšenia kapacity existujúcej DWDM technológie verejného obstarávateľa). Potreba koordinácie jednotlivých častí predmetu zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadnej prevádzky existujúcej DWDM technológie verejného obstarávateľa. V zmysle uvedeného by bolo rozdelenie zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami resp. uchádzačmi postupovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi.

4. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

5. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním pri naplnení podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia.

8. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

9. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

10. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzný postup).

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/06/2022